Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

DSpace Repository

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan
Author Nilsson, Ulrika ; Svensson, Therese
Date 2010
Swedish abstract
Nilsson Ulrika & Svensson Therese (2010) Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Pedagogues response to children with special needs in pre-school. Syftet med detta arbete är att undersöka hur några pedagoger bemöter barn i behov av särskilt stöd. Diskussion med pedagogerna angående vilka barn de anser är barn i behov av särskilt stöd är ytterligare något som kommer tas upp. Undersökningen kommer vidare att belysa vilket stöd och handledning pedagogerna har tillgång till för att möta och hjälpa dessa barn att utvecklas efter egna förutsättningar. De frågeställningar som undersökningen utgår ifrån är följande: • Vilka barn anser pedagogerna är i behov av särskilt stöd? • Hur bemöter pedagogerna barn i behov av särskilt stöd? • Vilken handledning och vilket stöd behöver och får pedagogerna för att kunna möta och hjälpa ett barn i behov av särskilt stöd att utvecklas efter sina egna förutsättningar? Undersökningen har ägt rum på två olika förskolor och fyra pedagoger, två rektorer och två specialpedagoger har blivit intervjuade. Kvalitativa intervjuer är den metod som användes för att samla in det empiriska materialet. Undersökningen visar att det är av stor vikt att pedagogerna får handledning och stöd i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Ytterligare visar undersökningen att pedagogernas bemötande av barn i behov av särskilt stöd har stor betydelse för barnens utveckling. Den tidigare forskningen poängterar att pedagogernas bemötande av barn är av betydelse för barns utveckling, vilket även är en av slutsatserna i denna undersökning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject barn
bemötande
förskola
handledning
stöd
särskilt stöd
Handle http://hdl.handle.net/2043/10004 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics