Barns behov av en lugn stund i förskolan

DSpace Repository

Barns behov av en lugn stund i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Barns behov av en lugn stund i förskolan
Author Cederholm, Cecilia ; Gullwi, Sofia
Date 2010
Swedish abstract
Examensarbetets titel är Barns behov av en lugn stund i förskolan. Författare är Cecilia Cederholm och Sofia Gullwi. Syftet är att undersöka barns behov av lugna aktiviteter i förskolan. Vi avser att synliggöra barnens tankar om viloplatsen genom frågeställningen: · Hur vill barnen som är mellan tre och fem år att platsen där de vill vara för sig själva ska utformas för att de ska trivas bra där? Genom intervjuer med pedagoger, studiebesök och kursdeltagande har vi fokuserat på vilans effekter och barnens delaktighet i verksamheten. Detta ska belysas genom frågeställningarna: · Vilken betydelse har vilan för barnens välbefinnande? · Hur påverkas barnens inlärningsförmåga av vilan? Teoretiska utgångspunkter är valda delar av Freinet-, Waldorf-, Montessoripedagogiken, Vygotskij samt aktuell forskning och facklitteratur. I uppsatsen används både kvantitativ och kvalitativ metod. Empiriinsamlingen har skett genom sex intervjuer med pedagoger och 21 intervjuer med barn i tre till fem årsåldern. Resultatet visar att både barn och pedagoger har bekräftat vikten av lugna aktiviteter. Ofta beskriver barnen andra platser än de, av pedagogerna, utsedda rummen för vila. Andra slutsatser är att det behöver finnas en balans mellan aktivitet och vila för att barnen ska må bra.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Vila
Förskola
Inlärning
Välbefinnande
Barns delaktighet
Handle http://hdl.handle.net/2043/10006 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics