Om godhet - Religion, moralutveckling och värdegrund

DSpace Repository

Om godhet - Religion, moralutveckling och värdegrund

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Om godhet - Religion, moralutveckling och värdegrund
Author Bengtsson, Patrik ; Orascanin, Amela
Date 2010
Swedish abstract
Uppsatsens syfte är att undersöka förhållandet mellan skolans värdegrund och den bild av skolan som ungdomarna har. Nio elever med en religiös identitet och som identifierade sig som antingen ”muslimer” eller ”kristna” intervjuades för att se hur de resonerar kring moraliska frågor, med utgångspunkt från begreppet ”godhet”. Syftet var även att analysera de eventuella likheter och skillnader som fanns i deras sätt att resonera. Bland annat Kohlbergs moralutvecklingsteori användes för att strukturera empirin. Resultatet visade på de svårigheter som finns för skolan när det kommer till att arbeta med värdegrundsfrågor. Eleverna tenderar att befinna sig på en prekonventionell nivå när de resonerar om moraliska dilemman, men visar ansats till att tänka utifrån en konventionell nivå när det kommer till övergripande frågor om skolans värdegrund. Detta kan tolkas som att skolans värdegrund är medvetandegjord men inte levande. Uppsatsen samtalar även om behovet att diskutera godhet, för att främja den moraliska processen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject moralutveckling
Kohlberg
värdegrund
godhet
Handle http://hdl.handle.net/2043/10038 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics