Elever och skolmaten - Students and the school lunch

DSpace Repository

Elever och skolmaten - Students and the school lunch

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elever och skolmaten - Students and the school lunch
Author Elofsson, Sofie ; Lundgren Persson, Maria
Date 2010
Swedish abstract
Elofsson, Sofie och Lundgren Persson, Maria (2009). Elever och skolmaten. [Students and the school lunch] Lärarutbildningen Malmö högskola. Syftet med vårt examensarbete är att diskutera elevernas lunchvanor i skolan och deras lärande ur ett elevperspektiv och även ur ett lärarperspektiv. Detta görs genom att ställa frågor i form av enkäter samt genom observation. Vi studerar hur lärarna och eleverna själva ser på och upplever matsituationen i skolan och om de anser att kostintaget kan påverka lärandet hos eleverna. Elevernas svar har även studerats och analyserats ur ett könsperspektiv. Lärarnas svar har i sin tur jämförts med elevernas och även dessa analyserats. För att nå syftet har vi använt enkät och observation som metoder. Undersökningsgruppen består av 169 elever i årskurs tre samt åtta lärare från de utvalda klasserna. Den litteratur som presenteras redogör för hur skolmåltiden och dess miljö har sett ut från år 1880 fram tills idag. Den tidigare forskningen skildrar även Maslows behovshierarki och andra faktorer som kan påverka elevers lärande. Ett resultat av undersökningen visar att kosten har betydelse för elevernas lärande. Samtidigt kan inte lärarna se någon direkt skillnad på elevernas koncentrationsförmåga efter lunch, beroende på vad de blivit serverade under den. Det visar även att elevernas välbefinnande inte skiljer sig så mycket mellan flickor och pojkar. Slutsatsen i undersökningen är att en god matsituation är en av förutsättningarna för att eleverna ska kunna koncentrera sig och fungera bra i skolan för det optimala lärandet. Vi har även kommit fram till att våra föreställningar och normer för hur flickor och pojkar är, inte stämmer överens med resultatet från undersökningen ur ett könsperspektiv.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject behovshierarki
elever
inlärning
koncentrationsförmåga
skolmat
Handle http://hdl.handle.net/2043/10059 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics