Sjuksköterskors upplevelser av främlingsfientligt bemötande från patient

DSpace Repository

Sjuksköterskors upplevelser av främlingsfientligt bemötande från patient

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Sjuksköterskors upplevelser av främlingsfientligt bemötande från patient
Author Nystedt, David ; Saraj, Bilal
Date 2010
English abstract
The aim of this study was to describe nurses lived experiences of xenophobic patients. The method used for data collection and analysis is the descriptive phenomenological human scientific method described by Giorgi. The informants were seven nurses with an immigrant background working within the regional health care organization of southern Sweden (Region Skåne). Data were collected using in depth interviews and transcribed in extenso. The main outcome of the study describes how nurses react in different ways when confronted with a xenophobic patient. Six different coping strategies have been identified. The organizational support after the experience of meeting xenophobic patients as reported by the nurses in this study varies from very positive to completely absent. Several informants describes the need of discussions about values at work as necessary.
Swedish abstract
Syftet med studien var att beskriva hur sjuksköterskor med invandrarbakgrund upplever främlingsfientligt bemötande från patient. Metoden vi har använt för insamling av data och analys är den deskriptiva fenomenologiska humanvetenskapliga metoden enligt Giorgi. Urvalet består av sju legitimerade sjuksköterskor med invandrarbakgrund som är verksamma inom region Skåne. Data har samlats in genom djupintervjuer. Resultat: Det centrala resultatet i studien beskriver att främlingsfientliga åsikter hos en patient kan ta sig uttryck på olika sätt och att informanterna varit allt från mycket ledsna till opåverkade av händelsen. Sex olika copingstrategier har identifierats. Det organisatoriska stödet efter händelsen anses av informanterna ha varit allt från mycket positivt till helt obefintligt. Ett flertal informanter anser att deras arbetsplats helt saknar en levande debatt kring rasism och främlings-fientlighet samt att behovet av värdegrundsarbete är stort.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject bemötande
copingstrategi
deskriptiv fenomenologisk
främlingsfientlig
organisatoriskt stöd
sjuksköterskans reaktion
värdegrund
Handle http://hdl.handle.net/2043/10061 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics