Stavelsemetoden i en flerspråkig förskolekontext

DSpace Repository

Stavelsemetoden i en flerspråkig förskolekontext

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Stavelsemetoden i en flerspråkig förskolekontext
Author Sjunnesson, Ingrid ; Västerstjärna, Elisabeth
Date 2010
Swedish abstract
Stavelsemetoden utgår, som namnet anger, från stavelser. Det är en metod som används inom förskolan, grundskolans tidigare år och specialundervisning. Genom att muntligt lära sig att dela upp ett ord i stavelser förväntas detta överföras till läsning och skrift. Motiveringen är att barnet har färre komponenter att hålla i korttidsminnet än vad fallet är med läsning baserad på fonem. Syftet med vår studie har varit att belysa pedagogers syn på stavelsemetoden i mötet med barn som har annat modersmål än svenska. Vi ville också få en uppfattning om språkförmågan hos barn som arbetar med stavelsemetoden och jämföra den med barn som inte arbetar med en specifik metod eller modell. Metoden som användes var semistrukturerade intervjuer av förskolepersonal i kombination med studiebesök och individuell språkscreening av barn. Resultatet visade att förskolepersonalen upplevde att barnens tal förbättrades med hjälp av stavelsemetoden. Det som framkom vid analysen av barnens språkförmåga var att skillnaderna inte var stora mellan barngrupperna utan tvärtom att likheter fanns som vi härrör till deras andraspråksbakgrund.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject flerspråkighet
fonologisk medvetenhet
förskola
specialpedagogik
språklig medvetenhet
stavelsemetoden
Handle http://hdl.handle.net/2043/10062 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics