Historiemedvetande och skriftliga prov

DSpace Repository

Historiemedvetande och skriftliga prov

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Historiemedvetande och skriftliga prov
Author Andersson, Petra
Date 2010
English abstract
The reason for our research is to get a view, if history teachers can control if a student has had a deeper understanding or changed his or her history consciousness, by completing written tests. Should this be the case it will also be investigate how this is possible. This research is executed and formulated by theories from different historians and writers being presented, which describes and incorporates theories about the subjects written tests, assessement, 4 history knowledge and history consciousness. An important definition that will be handled in this study is history consciousness. The student, through a deeper history consciousness, will obtain perspective of time dimension such as past, present and future. From that they can develop their own identity and be aware of themselves both as created and creater of history. The research gives an overview of the history consciousness concept and how teachers through written tests can evaluate if and in what way history consciousness deepens for the student. This research is partly being executed through a qualitative method of interviewing history teachers working at Korsavadsskolan in Simrishamn, Sweden. The study is partly completed by presenting and discussing theories and previous researches about the subject. In the analyzing part I discuss the empiri in connection to the theories and results of the research. Finally it will be presented what this study has complemented to the research of this area. The result to this study shows that teachers at Korsavadsskolan believe that they can find out if the student has deepend their history consciousness through written tests in history. This shows if the student has the ability to analyze and make connections of past, present and future. The teachers found it harder to distinguish the other meaning of history consciousness, namely if the student could understand that he or she is both created and creater of history and development of their own identity.
Swedish abstract
Syftet med följande undersökning är att granska om historielärare på högstadiet kan kontrollera om eleven fördjupat, eller förändrat, sitt historiemedvetande genom skriftliga prov. Om så är fallet kommer det även att undersökas på vilket sätt detta är möjligt. Undersökningen bearbetas genom att teorier från ett antal historiker och författare presenteras. Dessa beskriver och har teorier kring ämnena skriftliga prov, bedömning, historiekunskap och historiemedvetande. Ett viktigt begrepp som hanteras är historiemedvetande. Eleven får genom ett mer fördjupat historiemedvetande perspektiv på tidsdimensionen då – nu – sedan, och kan vidareutveckla sin identitet och se sig själv som både skapad och skapare av historien. Arbetet ger en översikt på begreppet historiemedvetande och hur lärare genom skriftliga prov kan utläsa om och på vilket sätt historiemedvetandet fördjupas hos eleven. Undersökningen genomförs dels med hjälp av en kvalitativ metod i form av intervjuer med historielärare på Korsavadsskolan i Simrishamn, och dels genom att teorier och tidigare forskning på området presenteras och diskuteras. I analysen behandlas empirin i koppling till dessa teorier och forskningsresultat. Slutligen presenteras vad denna undersökning har kompletterat forskningen på området med. Resultatet av undersökningen visar att historielärare på Korsavadsskolan anser sig kunna utläsa om eleven fördjupat sitt historiemedvetande genom skriftliga prov i historia. Detta under förutsättning att eleven har förmågan att analysera och dra kopplingar mellan dåtid, nutid och framtid. Lärarna hade svårare att urskilja historiemedvetandets andra innebörder nämligen om eleven kan förstå att han eller hon både är skapad och skapare av historien och utvecklar sin identitet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Historiemedvetande
bedömning
Eleven
Skriftliga prov
Historiekunskap
Handle http://hdl.handle.net/2043/10069 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics