Motivationsfaktorer som påverkar organisationer och individer - En fallstudie om motivation i en kreativ kontext

DSpace Repository

Motivationsfaktorer som påverkar organisationer och individer - En fallstudie om motivation i en kreativ kontext

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Motivationsfaktorer som påverkar organisationer och individer - En fallstudie om motivation i en kreativ kontext
Author Augustsson Hindemith, Johanna ; Wehlén, Andrea
Date 2010
English abstract
This case study illuminates the motivational factors that are basic in motivational theories and if there can be other factors that are significant for the individuals working in a creative organization. A qualitative study has been carried out through the methods of focus groups with teams and interviews with their team leaders from the organization, Ubisoft Massive Entertainment AB. In a preparation phase theories of motivation and creativity were studied that related to the chosen problem formulation. Finally the empirical material has been analyzed and discussed in relation to the chosen theories. The conclusion is three domains that effect the motivation in this case. These domains are intrinsic drive, job characteristics and a desire to develop and each include different motivational factors that affect the individuals in this case. The results also include factors that are significant but do not effect the motivation. The study has a purpose of creating an understanding for what motivational factors effects the individual in a creative organization and to function as groundwork for further research with similar intentions. The studies have generated interest for further research of how organizations support their employee’s creativity and to further illuminate psychological factors that control the feeling of motivation.
Swedish abstract
I uppsatsen har vi valt att undersöka de motivationsfaktorer som ligger till bakgrund för att arbeta inom en kreativ miljö och huruvida det finns andra faktorer som påverkar den enskilde individens motivation. En kvalitativ undersökning har gjorts dels i två fokusgrupper (team) och dels som intervjuer med fokusgruppernas teamledare inom företaget, Ubisoft Massive Entertainment AB. För att ha ett bättre underlag innan intervjutillfällena har vi studerat olika teorier och artiklar som knyter an till de frågeställningar som vi har valt att ställa. Avslutningsvis har det empiriska materialet analyserats och diskuterats utifrån de teorier som handlar om motivation och kreativitet. Resultatet av undersökningen visar på tre övergripande områden som påverkar motivationen. Dessa tre är inre drivkraft, arbetets karaktär samt viljan att utvecklas. Inom varje område ingår några olika motivationsfaktorer som har betydelse för hur en individ blir motiverad. Resultatet pekar även på andra faktorer som är av betydelse, men som inte är motiverande enligt deltagarna i fallstudien. Uppsatsen bidrar till att skapa en större förståelse för vilka motivationsfaktorer som påverkar dels den enskilde individen inom en organisation samt vilka faktorer som krävs för att organisationen ska drivas framåt. Det hade även varit av intresse att utföra studier där man studerar hur organisationer främjar de anställdas kreativitet och där man tittar på vad det är som styr motivationen.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Motivation
Kreativitet
Organisation
Inre drivkraft
Arbetets karaktär
Utveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/10076 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics