Mentorskap i gymnasieskolan - en kvalitativ studie av mentorskapet på en skola i Blekinge

DSpace Repository

Mentorskap i gymnasieskolan - en kvalitativ studie av mentorskapet på en skola i Blekinge

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Mentorskap i gymnasieskolan - en kvalitativ studie av mentorskapet på en skola i Blekinge
Author Castell, Anette
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med undersökningen var dels att ta reda på vilka formuleringar i Lpf 94, utifrån definitionen att mentorskap innebär att överblicka och bidra till progression gällande elevernas kunskapsmässiga, personliga och sociala utveckling, som går att koppla till mentorskapet i gymnasieskolan, samt hur dessa är relaterade till mentorshandboken, på skolan där undersökningen ägt rum. Vidare var syftet att ge en bild av hur olika mentorer, på samma skola, arbetar med sitt mentorskap i praktiken. Genom kvalitativa intervjuer har sex mentorer fått beskriva sina erfarenheter och tankar kring det egna mentorskapet. Historiskt har en mentor fungerat som ledsagare både kunskapsmässigt, personligt och socialt. Mentorerna i denna undersökning såg sig också som vägledare och som en vuxen som på olika sätt stöttar eleverna i deras skolgång. Däremot fanns en antydan till skillnad mellan vad mentorer på studieförberedande respektive yrkesförberedande program hade för fokus, där mentorerna på yrkesförberedande program upplevde att eleverna hade stort behov av stöttning på det sociala planet, medan mentorerna på studieförberedande program arbetade mer med att stötta eleverna i deras studier. Kanske behövs det därför ett visst mått av flexibilitet i utformningen av mentorskapet på en skola, anpassat efter program, men också efter vilka behov den enskilde eleven har och hur klassen/gruppen är utformad.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject mentorskap
Lpf 94
gymnasium
elev
skola
Handle http://hdl.handle.net/2043/10080 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics