Treatment of alcoholism

DSpace Repository

Treatment of alcoholism

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Lund, Ulrika
dc.date.accessioned 2010-04-21T13:23:15Z
dc.date.available 2010-04-21T13:23:15Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/10090
dc.description Alkoholvården i Sverige kan vara utformad på många olika och skilda sätt. Det är ett område där det finns ett flertal olika åsikter kring vilken behandling som är lämpligast eller effektivast. Uppsatsens syfte är att titta närmare på hur diskursen kring alkoholvård kan se ut i Sverige idag genom närmare granskning av de två tidskrifterna Socionomen och Alkohol & Narkotika. Två stora tidningar inom praktiker av socialt arbete. För att uppnå syftet utgår uppsatsen från följande frågeställningar: -Vilka behandlingsmetoder för alkoholmissbruk diskuteras i tidskrifterna? -Hur problematiserar tidskrifterna kring olika behandlingsformer? -Hur lyfts för respektive nackdelar för behandlingsformerna upp? -Vad väljer tidskrifterna att lyfta fram i debatten kring alkoholvården? Som metod används kritisk diskursanalys för att synliggöra diskurserna i tidskrifterna. Analysen av tidskrifterna grundar sig på en analysmodell efter diskursanalytikern Fairclough och används främst för att synliggöra hur tidskrifterna förhåller sig till uppsatsens diskursordning. Diskursordningen som används är baserad på aktuell litteratur kring alkoholmissbruksbehandling och innefattar tre diskurser: Psykologisk, psykosocial och farmakologisk. Resultaten i uppsatsen visar att den psykosociala diskursen är dominerande i de båda tidskrifterna men att även den farmakologiska diskursen nämns. De behandlingsmetoder som tas upp är i de båda tidskrifterna kognitiv beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal. Vidare visa uppsatsen att Socionomen efterfrågar en mer strukturerad, organiserad och evidensbaserad alkoholbehandling i allmänhet. Alkohol & Narkotika å andra sidan ifrågasätter den formella vårdapparaten kring alkoholmissbruk och beskriver den som otillgänglig och bristfällig. Som alternativ för att högkonsumenter av alkohol ska få tidig hjälp tar tidskriften upp olika självhjälps metoder grundade på KBT och motiverade samtal. en
dc.description.abstract In Sweden, the treatment of alcoholism can be shaped in many various and separate ways. The subject of area contains various opinions regarding what treatment would be the most correct or effective. The aim in this essay is to look closer at the discourse of how the treatment of alcoholism may work in Sweden today. This will be done by closer examine the magazines, Socionomen and Alkohol & Narkotika, that are large papers within the practice of social work. To achieve the aim, this essay will start out from the following questions of issue: - What methods of treatment are discussed in the two magazines? - How do the magazines questions the various treatments? - How are the advantages and disadvantages in the different treatments highlighted? - What chooses the magazines to highlight in the debate of alcohol treatment? As the method, to make the discourses in the magazines visible, a critical analyze of discourse is being used. The analyze of the magazines is based on a model of analyzing by the discourse analyzer Fairclough, and is mainly used to make the magazines relations to the essay’s system of discourse visible. The system of discourse that is being used is based on actual literature in the area of treatment of alcohol addiction and contains three different discourses: psychological, psychosocial and pharmacological. The conclusion of this essay shows that the psychosocial discourse is the dominating discourse in both of the magazines but that the pharmacological discourse also is mentioned. The methods of treatment being raised in the magazines are cognitive behavioral therapy and motivational interviewing. Further more the essay shows that the paper Socionomen generally asks for a more structured, organized and evidence based treatment of alcoholism. In the other hand, the magazine Alkohol & Narkotika questions the formal care unit’s treatment of alcohol abuse and describes it as inaccessible and insufficient. As an alternative this magazine highlights the methods of self- help based on cognitive behavioral therapy and motivational interviewing so that those that are high consumers of alcohol will get help at an earlier stage of their abuse. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en
dc.subject abuse of alcohol en
dc.subject treatment of alcoholic en
dc.title Treatment of alcoholism en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
mahlocal.xprt.faculty2019 HS
mahlocal.xprt.institution2019 HS
mahlocal.xprt.program Socionomutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics