Attitudes and Expectations among Teachers and Students at a Vocational School

DSpace Repository

Attitudes and Expectations among Teachers and Students at a Vocational School

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Attitudes and Expectations among Teachers and Students at a Vocational School
Author Howell, Eva
Date 2010
Swedish abstract
Howell, Eva (2009). Attityder och förväntningar bland lärare och elever på en yrkesförberedande skola. (Attitudes and Expectations among Teachers and Students at a Vocational School). Skolutveckling och ledarskap,Lärarutbildningen, Malmö Högskola. Syftet med detta examensarbetet är att ge en bild av elevers och lärares inställning till varandra på en yrkesförberedande skola men även att försöka skildra vilka krav och förväntningar som ställs på både lärare och elever. I arbetet belyses tidigare forskning kring lärares och elevers förväntningar, inställning till skola och ämne samt motivation. För att nå mitt syfte valde jag att genomföra en enkätstudie där lärare och elever på en yrkesförberedande skola med lång tradition fick ta del. Sammanfattningsvis tyder resultaten på att yrkeselevernas intresse för de praktiska ämnena är stort men att både kärnämneslärarna och deras ämnen vunnit mark hos eleverna vilket kan ses som en förutsättning för fortsatt arbete.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Yrkesutbildning
attityder
förmåga
förväntningar
motivation
kärnämne
karaktärsämne
Handle http://hdl.handle.net/2043/10116 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics