Verbal språkutveckling i förskolan Två pedagogers tankar och handlingar

DSpace Repository

Verbal språkutveckling i förskolan Två pedagogers tankar och handlingar

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Verbal språkutveckling i förskolan Två pedagogers tankar och handlingar
Author Ottosson, Cecilia ; Åkesson, Helena
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med vårt examensarbete var att undersöka två förskollärares tankar angående verbal språkutveckling och hur dessa visade sig i verksamheten. Vi ville ta reda på vad pedagogerna hade för tankar som de använde sig av i det språkutvecklande arbetet på avdelningen och huruvida de rent praktiskt använde sig av dessa tankar i verksamheten I vår undersökning använde vi oss av kvalitativ intervju och öppen observation. Vi intervjuade och observerade två pedagoger på en avdelning på en privatägd förskola i en stor stad i södra Sverige där alla barnen på avdelningen hade svenska som modersmål. Vi använde oss av kvalitativ intervju för att få så uttömmande svar som möjligt och minska riken att missa intressant stoff. Öppen observation valde vi för att på ett naturligt sätt kunna följa pedagogernas språkutvecklande arbete samt för att se hur deras tankar införlivades i den praktiska verksamheten. De slutsatser vi har dragit är att det verbala språkutvecklande arbetet på avdelningen präglades av ett medvetet förhållningsätt till det språkutvecklande arbetet av båda pedagogerna. Verksamheten kännetecknades av en ständig dialog mellan pedagogerna och barnen där barnets tankar, intressen och erfarenheter konstant stod i fokus och vikten av respekt var här en av grundstenarna för att en dialog skulle kunna uppstå. Hos barnen kunde man se ett stort språkligt självförtroende som vi antar är till följd av pedagogernas förhållningssätt gentemot den verbala språkutvecklingen, men även som vi även antar är till följd av pedagogernas människosyn och allas lika värde.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject språkutveckling
förskola
dialog
pedagog
Handle http://hdl.handle.net/2043/10125 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics