"I NÖD OCH LUST" - En kvalitativ litteraturstudie om äldre personers erfarenheter av att vårda sin livskamrat

DSpace Repository

"I NÖD OCH LUST" - En kvalitativ litteraturstudie om äldre personers erfarenheter av att vårda sin livskamrat

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title "I NÖD OCH LUST" - En kvalitativ litteraturstudie om äldre personers erfarenheter av att vårda sin livskamrat
Author Lindhé, Anna ; Jönsson, Sara
Date 2010
English abstract
Family caregivers are a group of people that has been disregarded through out history but that should be recognized within politics and the care giving-sector. They perform an invisible an unpaid work and sometime miss out on support and understanding from the formal care giving-sector. Purpose: The major purpose with this study was to investigate elderly family care giving spouses experiences of taking care of their spouse in their own home, from a gender perspective. Method: This litterateur review has been carried out under the guidance of Fribergs (2006) method section ”att göra en litteraturöversikt”. As a theoretical frame of reference a gender perspective has been adapted. The study is based on ten scientific articles that has been searched and found systematically in the database PubMed. Result: The result showed that family care giving spouses has experiences of disconnection from the world, a strive after adjustment to the new life and an emotional struggle and that gender partly effect their way of cooping whit everyday life. Conclusion: Medical staff can with knowledge in family caregivers everyday life custom-make the care and help for those.
Swedish abstract
Anhörigvårdare är en grupp som varit förbisedd genom historien men som bör uppmärksammas inom politiken och omsorgssektorn. De utför ett osynligt och oavlönat arbete och saknar ibland stöd och förståelse från den formella vårdapparaten. Syfte: Det övergripande syftet med litteraturstudien var att undersöka erfarenheter hos äldre som vårdar sin partner i hemmet utifrån ett genusperspektiv. Metod: Litteraturstudien har genomförts under vägledning av Fribergs (2006) metodavsnitt om att göra en litteraturöversikt. Som teoretisk referensram har ett genusperspektiv anlagts. Studien är baserad på tio vetenskapliga artiklar som systematiskt sökts och funnits i databasen PubMed. Resultat: Resultatet visade att anhörigvårdande makar/makor har erfarenheter av fjärmande från omvärlden, en strävan efter anpassning till det nya livet och en känslomässig kamp och att genus delvis påverkar deras sätt att hantera vardagen. Slutsats: Sjukvårdspersonal kan med insikt i anhörigvårdarnas vardag skräddarsy vården och hjälpen för dessa.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Anhörigvårdare
Erfarenheter
Genus
Makar
Makor
Upplevelser
Äldre
Handle http://hdl.handle.net/2043/10133 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics