Patientens syn på sjukdomsinformation och munhygieninstruktion på Malmö Tandvårdshögskola respektive Folktandvården

DSpace Repository

Patientens syn på sjukdomsinformation och munhygieninstruktion på Malmö Tandvårdshögskola respektive Folktandvården

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Patientens syn på sjukdomsinformation och munhygieninstruktion på Malmö Tandvårdshögskola respektive Folktandvården
Author Madzaric, Ines ; Olsson, Therese
Date 2010
Swedish abstract
Vi som blivande tandhygienister kommer i vår framtida yrkesroll att informera patienter om sjukdomar och ge munhygieniska instruktioner. Vi blev nyfikna på om denna information gör någon nytta och hur patienterna upplever denna. Syftet med detta arbete är att genom en enkätstudie och en litteraturstudie få en inblick i hur patienten upplever sjukdomsinformation och munhygieninstruktion. Vi valde att jämföra två avdelningar på Tandvårdshögskolan i Malmö med två Folktandvårdskliniker. Enkäten delades ut till sammanlagt 40 personer och bestod av 13 frågor som berörde tandläkarnas och tandhygienisternas informationsarbete. Totalt 39 personer svarade på enkäten. Svaren från enkäterna har vi sammanställt i en tabell för att vi lättare skulle kunna jämföra och dra relevanta slutsatser. Det finns inte så stort utbud av studier gjorda på det ämne arbetet inriktade sig på. Litteraturstudien visade dock att patientfaktorer, såsom t.ex ålder och uppfattning av hälsa, spelar en stor roll för patientens motivation. Det framkom även att behandlingstidens längd inte spelar någon roll för patientens motivation och att tillvägagångssättet för hur information ges inte är av stor vikt. Resultaten som framkom under arbetets gång var något förvånande och skiljde sig från våra inledande förväntningar. Vi förväntade oss att det skulle vara mer skillnad mellan resultaten mellan Tandvårdshögskolan och Folktandvården när det gäller upplevelse av information och motivation. Resultaten visade inte några avsevärda skillnader mellan Folktandvårdsklinikerna och Tandvårdshögskolan vad gäller patientens upplevelse av information. Det relativt låga enkätantalet gör dock att vi inte kan dra några vetenskapliga slutsatser.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Language swe (iso)
Subject munhygieninstruktion
sjukdomsinformation
Handle http://hdl.handle.net/2043/10176 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics