Möjligheter och hinder kring integrering - En fallstudie om individintegrering

DSpace Repository

Möjligheter och hinder kring integrering - En fallstudie om individintegrering

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Möjligheter och hinder kring integrering - En fallstudie om individintegrering
Author Johansson, Rebecca ; Knutsson, Bengt-Göran ; Myllenberg, Eva
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med vår fallstudie, är att ta reda på vilka faktorer som möjliggör eller hindrar integrering i grundskolan av en elev inskriven i särskolan. Studien belyser olika aktörers tankar kring integrering, inkludering och en skola för alla. Aktörerna är vår fallstudieelev, hans mamma och pedagoger i både särskolan och grundskolan. I den inledande delen av studien ges en översikt av tidigare forskning kring centrala områden i vår undersökning. Som huvudmetod i fallstudien har vi använt oss av intervjuer vilka vi sedan kompletterat med observationer för att få en egen uppfattning om det som berättats. I resultatet redovisas alla våra aktörers tankar kring i första hand integrering. Vi ser att alla våra respondenter är positiva till integrering i den mån det är möjligt. Det största hindret för integrering enligt vår undersökning är att eleverna växer ifrån varandra och därför blir integrering svårare ju äldre eleven blir. Handledare: Kristian Lutz Examinator: Lena Lang
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject En skola för alla
Inkludering
Integrering
Normalitet
Särskola
Handle http://hdl.handle.net/2043/10178 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics