Bakom den särskilda undervisningsgruppen - skolledares tankar och motiveringar

DSpace Repository

Bakom den särskilda undervisningsgruppen - skolledares tankar och motiveringar

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Bakom den särskilda undervisningsgruppen - skolledares tankar och motiveringar
Author Nilsson, Charlie ; Nilsson, Sebastian
Date 2010
Swedish abstract
Den utgångspunkt vi har valt till vårt arbete är ”skolledares tankar och motiveringar till den särskilda undervisningsgruppen (SUG)”. Vi ville undersöka vilka tankar som ligger bakom den organisationen som skolledarna valt kring SUG. Hur motiverar skolledarna sina organisationsval? Hur ser man på inkludering/exkludering? Upplever man ett utanförskap från elever i SUG? Hur ser man på det specialpedagogiska uppdraget i stort? Det som har gjort att vi intresserat oss för ämnet är den variation av SUG som vi mött i vår utbildning och under vår verksamhetsförlagda tid. Syftet med vårt arbete är bidra med utökad kunskap i arbetet med elever i behov av särskilt stöd där fokus ligger på den särskilda undervisningsgruppen. Vi valde att göra vår undersökning bland skolledare för grundskolans senare år (årskurs 6-9) i en storstad i södra Sverige. I ett första skede av undersökningen skickade vi ut en enkät till skolledare inom de kommunala skolorna i staden (26 st.) Syftet med denna enkät var att skapa oss en bred bild över organisationen av SUG. Utifrån svaren från enkäterna så gjorde vi ett urval av 5 skolledare som medverkade i ett fördjupat samtal kring organisationen av den särskilda undervisningsgruppen. Utifrån det urval av skolor och skolledare som ingick i vår andra urvalsgrupp, och som vi baserade vårt resultat på, visade det sig att alla av dessa skolor arbetar med särskild undervisningsgrupp med varierande organisation. Gemensamt för alla skolorna var att man egentligen ville ge sitt stöd till eleverna i behov av särskilt stöd på ett mer inkluderande arbetssätt. De flesta av skolledarna kunde uppleva ett utanförskap ifrån de elever som fick stöd via SUG. Alla skolledare var överens om att specialpedagogens roll i skolan skulle se annorlunda ut än vad det gör i dag. Istället för att arbeta individuellt med elever, ville skolledarna att de skulle ha ett mer övergripande ansvar och arbeta mer handledande gentemot andra pedagoger. Nyckelord: Delaktighet, Skolledare, Specialpedagogik, Särskild undervisningsgrupp
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Delaktighet
Skolledare
Specialpedagogik
Särskild undervisningsgrupp
Handle http://hdl.handle.net/2043/10179 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics