Arbetslagets rustning i mötet med barn i behov av särskilt stöd i förskolan

DSpace Repository

Arbetslagets rustning i mötet med barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Arbetslagets rustning i mötet med barn i behov av särskilt stöd i förskolan
Author Knutsson, Camilla ; Mellberg, Eva
Date 2010
Swedish abstract
Knutsson, Camilla & Mellberg, Eva (2010). Arbetslagets rustning i mötet med barn i behov av särskilt stöd i förskolan (Preschool teams preparedness for children with special needs). Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogik, Lärarutbildningen, Malmö högskola. Vi har, med utgångspunkt ur ramfaktorteorin, försökt belysa vilka faktorer som arbetslag upplever påverkar möjligheterna att möta barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Då vi i första hand var intresserade av att få syn på arbetslagens egna upplevelser ansåg vi att en fenomenologisk undersökning av kvalitativ karaktär bäst svarade mot vårt syfte. Vi önskade få fram arbetslagens samlade upplevelser kring våra frågeställningar och ansåg att fokusgruppintervjun då var en god metod. Våra resultat visar att avdelningar med lågt antal barn i behov av stöd ser fler möjligheter i sin verksamhet i stort, och färre hinder, än avdelningar med högt antal barn i behov av särskilt stöd. Vi ser också att avdelningar som upplever att de har hög, respektive låg, andel barn i behov av särskilt stöd i många fall skiljer sig åt vad gäller vilka faktorer man upplever som hinder och vilka man upplever som möjligheter i arbetet med barnen. De mest tydliga skillnaderna mellan de båda grupperna finner vi inom områden som handlar om faktorer som direkt eller indirekt påverkar arbetstillfredsställelsen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject arbetslag
barn i behov av särskilt stöd
fenomenologi
fokusgrupp
förskola
inkludering
ramfaktorteori
Handle http://hdl.handle.net/2043/10184 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics