Upplevelse av livskvalitet efter kolorektal kirurgi

DSpace Repository

Upplevelse av livskvalitet efter kolorektal kirurgi

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Upplevelse av livskvalitet efter kolorektal kirurgi
Author Ciomaga, Daniela ; Abdul Rahim, Galia
Date 2010
English abstract
Colorectal cancer is a disease that affects individuals over age 60 and is the third most common cancer form in Sweden. The aim of this study was to report on how individuals experienced their quality of life after colorectal surgery. The literature review was made in accordance to a systematic procedure. The literature searching was made in the databases CINAHL, Medline, PsychInfo, PubMed, Search, and The Cochrane Library. Quantitative studies were included and the quality was assessed by both authors independently of each other using a modified audit protocol. The results showed a sexual dysfunction, changed physical-social function, gastrointestinal- bladder dysfunction, mental- emotional changes, and changes in body image and future perspectives in patients who had undergone a surgical procedure. Further studies needs to make conclusion with high evidence.
Swedish abstract
Kolorektal cancer är en sjukdom som drabbar individer över 60 års ålder och är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige. Syftet med denna litteraturstudie var att redogöra hur individerna upplever livskvalitet efter kolorektal kirurgiskt ingrepp. Litteraturstudien gjordes utifrån ett systematiskt tillvägagångssätt. Litteratursökningen utfördes i databaserna Cinahl, Medline, PsychInfo, PubMed, Samsök samt The Cochrane Library. Kvantitativa studier inkluderades vilka kvalitetsgranskades av båda författarna oberoende av varandra med hjälp av ett modifierat granskningsprotokoll. Resultatet visade en sexuell dysfunktion, förändrad fysisk - social funktion, magtarm - urinblåse dysfunktion, psykiska - emotionella förändringar, förändrad kroppsuppfattning och framtidsperspektiv hos patienter som hade genomgått ett kirurgiskt ingrepp. Fler studier behövs för att slutsatser med hög evidensgrad skall kunna dras.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject colorectal cancer
quality of life
Handle http://hdl.handle.net/2043/10190 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics