Nyutexaminerade sjuksköterskors kunskapsutveckling - en intervjustudie

DSpace Repository

Nyutexaminerade sjuksköterskors kunskapsutveckling - en intervjustudie

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Nyutexaminerade sjuksköterskors kunskapsutveckling - en intervjustudie
Author Dal, Pinar ; Johansson, Christofer
Date 2010
English abstract
Nurses today work in a time when development increases rapidly and they are expected to keep up to date with the latest research. Meanwhile, the workload is heavy while cut downs and increased patient pressure pervades health care, resulting in knowledge development being set aside. How do recently graduated registered nurses cope with this situation after having gone through an education that is based on and focuses on research? What possibilities and conditions does the nurse have to increase her knowledge at her workplace? What approaches does she use, and are there possibilities to implement new knowledge at the workplace? The aim of this study was to enlighten if and how conditions for increasing ones knowledge are created for recently graduated registered nurses, what possibilities are given and how nurses increase their knowledge related to nursing. Semi structured interviews were conducted with six registered nurses at a hospital in southern Sweden. The results showed that nurses increase their knowledge during conversations with colleagues, lectures, courses and the use of Internet and literature. The main obstacles for knowledge development were lack of resources and difficulties in implementing the knowledge at the ward. Improved possibilities and increased support is needed in order to increase and implement nurses’ knowledge.
Swedish abstract
Dagens sjuksköterskor arbetar i en tid då utvecklingen går otroligt fort fram och de förväntas hålla sig à jour med den senaste forskningen. Samtidigt är arbetsbelastningen hög då nedskärningar och ökat patienttryck präglar sjukvården, vilket resulterar i att kunskapsutvecklingen alltför ofta hamnar i skymundan. Hur hanterar nyutexaminerade sjuksköterskor denna situation efter att ha genomgått en utbildning som till stor del fokuserar och baseras på forskning? Vilka möjligheter och förutsättningar har sjuksköterskan att öka sin kunskap på arbetsplatsen? Vilka tillvägagångssätt används och finns det möjlighet att implementera de nyförvärvade kunskaperna i verksamheten? Syftet med studien var att belysa om och hur det skapas förutsättningar för kunskapsutveckling för nyutexaminerade sjuksköterskor och vilka möjligheter som ges samt hur sjuksköterskorna ökar sin kunskap kring omvårdnad. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med sex sjuksköterskor på ett sjukhus i södra Sverige. Resultatet visar att sjuksköterskor ökar sin kunskap i samtal med kollegor, genom föreläsningar, utbildningar och i användandet av Internet och litteratur. De främsta hindren för kunskapsutveckling var resursbrist och svårigheter i att implementera kunskapen på avdelningen. Överlag är attityden mot kunskapsutveckling god, även om sjuksköterskor inte aktivt uppmuntrar varandra. För att öka sjuksköterskors kunskapsutveckling krävs förbättrade möjligheter och ökat stöd till att söka och implementera kunskap på arbetsplatsen.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Sjuksköterska
Innehållsanalys
Kompetens
Kunskapsutveckling
Nyutexaminerad
Handle http://hdl.handle.net/2043/10192 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics