Sjuksköterskans möte med fysiskt misshandlade kvinnor - en systematisk litteraturöversikt

DSpace Repository

Sjuksköterskans möte med fysiskt misshandlade kvinnor - en systematisk litteraturöversikt

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Sjuksköterskans möte med fysiskt misshandlade kvinnor - en systematisk litteraturöversikt
Author Rydén, Caroline ; Wessman, Marie
Date 2010
English abstract
Violence against women is a global problem and occurs in all social classes. The healthcare system has a great responsibility, relating to identification and nursing of these women. Many vulnerable women go unnoticed by the healthcare system though. The aim of this study was to highlight the meeting between the nurse and the physically abused women. The method was a systematic literature review using the science process according to Goodman’s seven steps. The results were based on 12 scientific articles, with both qualitative and quantitative research. The articles were collected from the databases PubMed, CINAHL and PsycINFO. The result showed several barriers in identifying physically abused women. The most significant factors were lack of knowledge and time constraints. The importance of creating a sense of security and confidence between the nurse and the woman was crucial to disclose the abuse. The result has been interpreted from Kari Martinsens nursing theory based on the dependency of other people in special situations and empathy in the patient's situation. It is obvious that more education in this area is necessary as well as national guidelines.
Swedish abstract
Mäns våld mot kvinnor är ett globalt problem och förekommer i alla samhällsklasser. Sjukvården har ett stort ansvar gällande identifiering och omvårdnad av dessa kvinnor, men många utsatta kvinnor går obemärkt förbi sjukvården. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa mötet mellan sjuksköterskan och fysiskt misshandlade kvinnor. Metoden var en systematisk litteraturöversikt bearbetad utifrån en forskningsprocess enligt Goodmans sju steg. Resultatet grundade sig på 12 vetenskapliga artiklar, både av kvalitativ och kvantitativ art. Artiklarna togs fram ur databaserna PubMed, CINAHL och PsycINFO. Resultatet visade att det fanns ett flertal hinder för sjuksköterskan vid identifiering av misshandlade kvinnor, där de mest framträdande var bristfällig kunskap och tidsbrist. Vikten av att skapa trygghet och förtroende till kvinnan var centralt för att hon skulle våga anförtro sig. Resultatet har tolkats utifrån Kari Martinsens omvårdnadsteori som bygger på beroendet av andra människor i speciella situationer och inlevelse i patientens situation. Det är tydligt att mer utbildning inom ämnet behövs liksom nationella handlingsplaner.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Battered women
domestic violence
education
intimate partner violence
knowledge
litterature review
nursing
nurse
Handle http://hdl.handle.net/2043/10196 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics