Kunskap och attityder om blodsmitta hos sjukvårdspersonal - en litteraturstudie

DSpace Repository

Kunskap och attityder om blodsmitta hos sjukvårdspersonal - en litteraturstudie

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Kunskap och attityder om blodsmitta hos sjukvårdspersonal - en litteraturstudie
Author Abrahamsson, Selma ; Mohammadi, Bahareh
Date 2010
English abstract
HIV, Hepatitis B and C exist around the world. Globally there are approximately 40 million people infected with HIV, 350 million are living with chronic Hepatitis B and 170 million are infected with Hepatitis C. The purpose of this literature review is to investigate if knowledge affects health care workers’ attitudes towards patients with chronic blood-borne infection. This review is based on 10 scientific articles of quantitative and qualitative design. The result of the selected articles lead to four themes: knowledge and attitude, knowledge and fear, knowledge and the willingness to care and knowledge and standard precautions. This literature review proves that knowledge does change health care workers’ attitudes, reduces fear and improves the willingness to care. The results show that education on blood-borne infections and standard precautions increases the knowledge and creates a safety for health care workers to provide the best possible nursing care.
Swedish abstract
HIV, Hepatit B och C är förekommande i hela världen. Globalt är antalet HIV smittade cirka 40 miljoner medan 350 miljoner lever med kronisk Hepatit B och 170 miljoner är smittade med Hepatit C. Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka om kunskap förändrar attityder hos sjukvårdspersonal gentemot patienter med kronisk blodsmitta. Litteraturstudien baseras på 10 vetenskapliga artiklar av kvantitativ och kvalitativ karaktär. Resultatet av artiklarna mynnade ut i fyra teman; kunskap och attityd, kunskap och rädsla, kunskap och viljan att vårda samt kunskap och basala hygienrutiner. Litteraturstudien har visat att kunskap förändrar sjukvårdspersonalens attityder, minskar rädsla och viljan att vårda blodsmittade patienter förbättras. Resultaten har visat att undervisning kring blodsmitta och basala hygienrutiner ökar kunskap och leder till en trygghet för sjukvårdspersonalen att ge omvårdnad på bästa möjliga sätt.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject attityder
blodsmitta
kunskap
omvårdnad
sjukvårdspersonal
Handle http://hdl.handle.net/2043/10200 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics