Effekter av lågkolhydratdiet - En kvantitativ litteraturstudie

DSpace Repository

Effekter av lågkolhydratdiet - En kvantitativ litteraturstudie

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Effekter av lågkolhydratdiet - En kvantitativ litteraturstudie
Author Jacobsen, Paula ; Knutsson, Heléne
Date 2010
English abstract
The purpose of the study was to examine current research regarding low carbohydrate diets. Questions were asked about risks and benefits of low carbohydrate diets on the basis of the material and how nurses can use this knowledge in nursing. The literature review was carried out by means of Goodman's seven steps. The literature search was done mainly in PubMed and CINAHL. Review and quality assessment was carried out synchronously by the authors after a modified protocol. Fourteen articles, three of which were treated as one, of varied quality were included in this study. Polit & Beck and parts of Orems self-care theory was used as a theoretical base. The results showed benefits regarding weight loss, improved glucose- and lipid values in overweight and obese individuals following a low carbohydrate diet during a short period of time. Due to the low intake of fruit and certain vegetables in low carbohydrate diets risks such as mortality, especially in cardiovascular disease, and even risk for pregnancy complications increased. Further research is necessary since there is a lack of long term high quality studies.
Swedish abstract
Syftet med litteraturstudien var att undersöka aktuell forskning om lågkolhydratdiet. Utifrån det materialet ställdes sedan frågorna vilka risker och förtjänster en lågkolhydratkost kan medföra, samt hur sjuksköterskan kan använda den kunskapen i omvårdnadsarbetet. Litteraturstudien utfördes med hjälp av Goodmans sju steg. Litteratursökningen gjordes i huvudsak i PubMed och CINAHL. Granskning och kvalitetsbedömning utfördes synkront av författarna efter ett modifierat protokoll. Fjorton artiklar, varav tre behandlades som en, av varierande kvalitet inkluderades i litteraturstudien. Som teoretisk grund användes Polit & Beck samt delar av Orems egenvårdsteori. Resultatet visade på förtjänster beträffande viktnedgång, förbättrade glukos- och lipidvärden hos överviktiga och obesa individer som under en kortare tid följer en lågkolhydratdiet. Resultatet visade även på risker såsom ökad dödlighet, kardiovaskulär sjukdom samt risk för graviditetskomplikationer på grund av lågt intag av frukt och vissa grönsaker i samband med lågkolhydratdiet. Ytterligare forskning är nödvändig då långtidsstudier av hög kvalitet saknas.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Kolhydratintag
Kolhydrater
Diet
Kardiovaskulär sjukdom
Omvårdnad
Sjuksköterskan
Egenvård
Handle http://hdl.handle.net/2043/10206 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics