Effekter av lågkolhydratdiet - En kvantitativ litteraturstudie

DSpace Repository

Effekter av lågkolhydratdiet - En kvantitativ litteraturstudie

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Jacobsen, Paula
dc.contributor.author Knutsson, Heléne
dc.date.accessioned 2010-06-09T06:01:16Z
dc.date.available 2010-06-09T06:01:16Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/10206
dc.description Syftet med litteraturstudien var att undersöka aktuell forskning om lågkolhydratdiet. Utifrån det materialet ställdes sedan frågorna vilka risker och förtjänster en lågkolhydratkost kan medföra, samt hur sjuksköterskan kan använda den kunskapen i omvårdnadsarbetet. Litteraturstudien utfördes med hjälp av Goodmans sju steg. Litteratursökningen gjordes i huvudsak i PubMed och CINAHL. Granskning och kvalitetsbedömning utfördes synkront av författarna efter ett modifierat protokoll. Fjorton artiklar, varav tre behandlades som en, av varierande kvalitet inkluderades i litteraturstudien. Som teoretisk grund användes Polit & Beck samt delar av Orems egenvårdsteori. Resultatet visade på förtjänster beträffande viktnedgång, förbättrade glukos- och lipidvärden hos överviktiga och obesa individer som under en kortare tid följer en lågkolhydratdiet. Resultatet visade även på risker såsom ökad dödlighet, kardiovaskulär sjukdom samt risk för graviditetskomplikationer på grund av lågt intag av frukt och vissa grönsaker i samband med lågkolhydratdiet. Ytterligare forskning är nödvändig då långtidsstudier av hög kvalitet saknas. en
dc.description.abstract The purpose of the study was to examine current research regarding low carbohydrate diets. Questions were asked about risks and benefits of low carbohydrate diets on the basis of the material and how nurses can use this knowledge in nursing. The literature review was carried out by means of Goodman's seven steps. The literature search was done mainly in PubMed and CINAHL. Review and quality assessment was carried out synchronously by the authors after a modified protocol. Fourteen articles, three of which were treated as one, of varied quality were included in this study. Polit & Beck and parts of Orems self-care theory was used as a theoretical base. The results showed benefits regarding weight loss, improved glucose- and lipid values in overweight and obese individuals following a low carbohydrate diet during a short period of time. Due to the low intake of fruit and certain vegetables in low carbohydrate diets risks such as mortality, especially in cardiovascular disease, and even risk for pregnancy complications increased. Further research is necessary since there is a lack of long term high quality studies. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en
dc.subject Kolhydratintag en
dc.subject Kolhydrater en
dc.subject Diet en
dc.subject Kardiovaskulär sjukdom en
dc.subject Omvårdnad en
dc.subject Sjuksköterskan en
dc.subject Egenvård en
dc.title Effekter av lågkolhydratdiet - En kvantitativ litteraturstudie en
dc.type M2 en
dc.setspec.uppsok Medicine en
mahlocal.xprt.faculty2019 HS
mahlocal.xprt.institution2019 HS
mahlocal.xprt.program Omvårdnad
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics