MALNUTRITION HOS DEMENTA PERSONER-ETT OMVÅRDNADSPROBLEM

DSpace Repository

MALNUTRITION HOS DEMENTA PERSONER-ETT OMVÅRDNADSPROBLEM

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title MALNUTRITION HOS DEMENTA PERSONER-ETT OMVÅRDNADSPROBLEM
Author Törner Nylén, Gunilla
Date 2010
English abstract
Malnutrition is common among elderly with dementia and it is vital to focus on nutrition and care for this exposed group of individuals. The aim of this literary review is to illustrate malnutrition and risk factors among demented patients and describe what nurses should be observant of to prevent malnutrition and how to obtain better nutrition status. The method is a literary review in which 9 quantitative articles and 1 quantitative/qualitative article has been review with regard to scientific quality. The result is presented on the basis of three themes: nutrition problem and related factors,education and interventions. Altogether these three themes show presence of malnutrition and that it is possible through education and intervention to promote better nutrition status among patients with dementia. The conclusion is that it is important in nursing care to focus on nutrition issues both with regard to risk assessment and to interventions. The significance of nutrition needs to be illuminated both in nurse caring as well during the educational period.
Swedish abstract
Malnutrition är vanligt förekommande hos personer med demenssjukdomar och för denna utsatta grupp är det av vikt att fokusera på nutrition och omvårdnadsåtgärder. Syftet med ddenna litteraturstudie är att belysa malnutrition och riskfaktorer ho dementa personer samt beskriva vad sjuksköterskan bör vara uppmärksam på i sitt arbete för att förebygga malnutrition och hur bättre nutritionsstatus kan uppnås. Metoden i arbetet är en litteraturstudie i vilken 9 kvantitativa artiklar och 1 kantitativ/kvalitativ studie granskats ur ett vetenskapligt perspektiv. Resultatet presenteras utifrån tre huvudområden: nutritionsproblem och tillhörande faktorer,utbildning samt interventioner. Tillsammans visar de på förekomst av malnutrition och att det via utbildning och åtgärder går att påverka nutritionsstatus hos dementa personer. Slutsats är att det är väsentligt att det i sjuksköterskans omvårdnadsarbete läggs vikt på nutritionsfrågor både vad gäller riskbedömning och interventioner. Nutritionens betydelse behöver belysas starkare både i omvårdnads arbete men också under pågående utbildning.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject demens
malnutrition
mealtime
prevention
risk factors
Handle http://hdl.handle.net/2043/10207 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics