AMPUTATION & COPING - EN LITTERATURSTUDIE OM COPINGSTRATEGIER VID REHABILITERING

DSpace Repository

AMPUTATION & COPING - EN LITTERATURSTUDIE OM COPINGSTRATEGIER VID REHABILITERING

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title AMPUTATION & COPING - EN LITTERATURSTUDIE OM COPINGSTRATEGIER VID REHABILITERING
Author Björk Ohlsson, Jessica ; Nilsson, Anna
Date 2010
English abstract
In order to promote the patient’s physical health the nurse also have to work with the mental state of the patient. A nurse often meet individuals who find themselves in many different stages of life. When it comes to amputation of a limb both function and body image is lost and the individual has to find a way back to a new life situation. Coping strategies are used by staff, patients and relatives and are important tools in order to manage a demanding situation. The aim of this literature review was to investigate which coping strategies patients who undergone an amputation are using and the meaning coping has for rehabilitation. Increasing knowledge concerning coping strategies will help nurses to aid patients in their mental rehabilitation and gain a better understanding about the reactions she meets. The method was a literature review and contains a summary of ten scientific articles with both quantitative and qualitative methods within the chosen subject. The results showed that coping strategies are important for psychosocial adjustment. A problem solving strategy showed positive effects in the individual’s life leading to for example increased ability to adjustment. Avoidance was common when dealing with an amputation and contributed to low psychosocial wellbeing as well as difficulties adjusting. Seeking social support improved the individuals experience of pain and symptoms of depression. This study will hopefully increase the nurses knowledge about coping strategies and contribute to an increase of understanding about the mental process patients that are amputated as well as their relatives experience.
Swedish abstract
För att främja patientens fysiska hälsa måste sjuksköterskan även arbeta med det mentala tillståndet hos patienten. Sjuksköterskan möter individer som befinner sig i många olika skeden i livet. Vid en amputation går både funktion och kroppsuppfattning förlorad och individen måste hitta tillbaka till livet med helt andra förutsättningar än tidigare. Copingstrategier används av personal, patienter och anhöriga och är viktiga för att hantera en påfrestande situation. Syftet var att undersöka vilka copingstrategier individer som genomgått amputation använde sig av och vilken betydelse dessa hade för rehabilitering. Med ökad kunskap om copingstrategier kan sjuksköterskan hjälpa individen i den mentala rehabiliteringen och känna förståelse för de reaktioner hon möter. Metoden var en litteraturstudie och innefattar en sammanställning av tio vetenskapliga artiklar med både kvantitativ och kvalitativ metod inom ämnet. Resultatet visade att copingstrategier var viktiga för psykosocial anpassning. Problemlösning hade positiva effekter för individen som till exempel ökad förmåga till anpassning. Undvikande var vanligt i relation till upplevelsen av amputation och bidrog till lågt psykosocialt välbefinnande och svårigheter med anpassning. Att söka socialt stöd förbättrade individernas upplevelse av smärta och depressiva symtom. Förhoppningen är att den här litteraturstudien ska öka sjuksköterskors kunskap om copingstrategier och bidra till ökad förståelse för den mentala process som patienter och anhöriga genomgår vid amputation.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Amputation
Copingstrategier
Negativ coping
Positiv coping
Rehabilitering
Handle http://hdl.handle.net/2043/10208 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics