Researchon Solution-focused brief therapy in shool - A document-analysis of 9 scientific publications

DSpace Repository

Researchon Solution-focused brief therapy in shool - A document-analysis of 9 scientific publications

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Researchon Solution-focused brief therapy in shool - A document-analysis of 9 scientific publications
Author Wallin, Göran
Date 2010
Swedish abstract
ABSTRAKT Wallin, Göran (2010). Forskning om lösningsinriktat arbete i skolan, En dokumentanalys av 9 vetenskapliga publikationer (Research on Solution-focused brief therapy in school, A docu-ment-analysis of 9 scientific publications). Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogik, Lärarutbildningen, Malmö högskola. Lösningsinriktat arbete, SFBT eng., har under det senaste decenniet använts som en mo-dell/metod i skolan. Modellen/metoden har använts både i inlärningssituationen och för att främja elevers socioemotionella utveckling. Uppsatsens syfte är att undersöka vilken veten-skapligt granskad forskning som finns tillgänglig för lösningsinriktat arbete i skolan och vil-ken effekt metoden har i skolkontext. Detta har genomförts genom att söka på framförallt två databaser Academic Search Elite och ERIC via EBSCO. Resultatet av efterforskningarna visar att ingen svensk forskning finns på området. Av 125 funna publikationer har nio valts ut som underlag. Med utgångspunkt av sju variabler genom-förs en dokumentanalys. Resultaten visar att designen på forskningen är spridd. Två av under-sökningarna är kvasi-experimentella. Typvärdet för studierna är aktionsforskning. Av de nio undersökta publikationerna studerar sju effekten av en intervention där barn och ungdomar befinner sig ”riskzonen”. Endast två av studierna visar effekt av lösningsinriktat arbete vid inlärningssituationen. Resultaten visar generellt på en lovande effekt av en lösningsfokuserad intervention i skolkontexten. Dock, i vissa fall, har en effekt uteblivit. Effekterna är inte enty-diga och ingen av studierna visar explicit en effekt av de kriterier som ställs upp för en lös-ningsfokuserad intervention.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject lösningsinriktat arbete i skolan
lösningsfokuserat arbete
Solution-focused Brief Therapy in School
dokumentanalys
metod
SFBT
forskning
Handle http://hdl.handle.net/2043/10232 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics