Ungdomsbrottslighet: En komparativ undersökning i två av Malmös stadsdelar

DSpace Repository

Ungdomsbrottslighet: En komparativ undersökning i två av Malmös stadsdelar

Details

Files for download
Icon
Ungdomsbrottslighet
Icon
omslag
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Ungdomsbrottslighet: En komparativ undersökning i två av Malmös stadsdelar
Author Bengtsson, Richard ; Imsirovic, Hamdija
Date 2010
Swedish abstract
Få samhällsproblem har under de senaste åren mött så allmän uppmärksamhet som ungdomsbrottsligheten. Den polisanmälda ungdomsbrottsligheten har i stort sett följt brottslighetens utvecklingskurva avseende antal begångna brott, denna kurva visar en tydlig ökning sedan efterkrigstiden. Detta är en komparativ uppsats som är inriktad på ungdomsbrottsligheten i två av Malmö stadsdelar där vi undersöker antalet polisanmälda ungdomar till socialtjänsten mellan åren 2007-2009. Vi har studerat vilka brott ungdomarna var anmälda, analyserat brottstrender och i den mån det var möjligt granskat hur könsfördelningen har sett ut. Vi har undersökt vilka insatser som tillämpas från socialtjänstens håll för att motverka ungdomsbrottslighet samt förhindra fortsatt brottslighet hos redan polisanmälda ungdomar samt granska hur socialsekreterare vid våra undersökningsverksamheter upplever och uppfattar ungdomsbrottsligheten. Våra resultat har delvis ställts i relation till hur ungdomsbrottsligheten enligt tidigare forskning och redan befintlig statistik ser ut i Sverige. Vi har i uppsatsen använt oss av kvalitativ och kvantitativ datainsamlingsmetod samt ställt analysavsnitt och diskussionsavsnitt i relation till tidigare forskning och den av Travis Hirschis konstruerade teorin om sociala band. Studiens resultat visar bland annat att antalet polisanmälningar till socialtjänsterna har ökat, att killar begår fler brott än tjejer, att brottstyperna skiljer sig åt beroende på kön samt att ett mindre antal ungdomar ansvarar för en stor del av socialtjänsternas inkomna polisanmälningar.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject ungdomsbrottslighet
Polismyndighet
brottstrend
insats
omfattning
sociala band
socialtjänst
Handle http://hdl.handle.net/2043/10243 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics