Sjuksköterskestudenters syn på omvårdnad

DSpace Repository

Sjuksköterskestudenters syn på omvårdnad

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Sjuksköterskestudenters syn på omvårdnad
Author Andersson, Viktoria ; Lindstrand, Maria
Date 2010
English abstract
The aim of this study was to investigate senior year nursing students views on nursing and preparedness to exercise nursing as a registered nurse. The method consisted of a content analytical approach inspired by Graneheim and Lundman (2003). The data collection was carried out through semi-structured interviews with eleven nursing students from a nursing programme in southern Sweden. Six categories emerged: Student’s definition of nursing, nursing in practice, nursing during the education, nursing versus medical science, former experience provides nursing skills and lastly, nursing students feelings of preparedness for the role of being a nurse. The results showed that nursing students considered nursing as a difficult concept to explain. Nursing theories did not contribute to their way to exercise nursing; however a foundation was created which was later put into practise. Nursing should be seen through an holistic perspective with the patients self-care in mind. A majority felt that the education they were given in medical science was insufficient, compared to a minority that believed that the focus should be on nursing instead. Participants with previous experience as a nursing assistant had a greater sense of preparedness for the upcoming nursing role, than participants with no experience at all in health care.
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att undersöka sista terminens sjuksköterskestudenters syn på omvårdnad och känslan av beredskap inför att utöva omvårdnad som legitimerad sjuksköterska. Analysmetoden som valdes var en innehållsanalytisk ansats enligt Graneheim och Lundman (2003). Datainsamlingen utfördes genom semistrukturerade intervjuer avseende elva sjuksköterskestudenter på en sjuksköterskeutbildning i södra Sverige. Sex kategorier framkom: Studenternas definition av omvårdnad, omvårdnad i praktiken, omvårdnad i utbildningen, omvårdnad kontra medicinsk vetenskap, tidigare erfarenheter ger omvårdnads färdigheter och beredskap inför sjuksköterskerollen. Resultatet visade att sjuksköterskestudenterna ansåg omvårdnad som ett svårt begrepp att förklara. Omvårdnadsteorierna bidrog inte till deras sätt att bedriva omvårdnad men däremot skapades en grund som sedan omsattes i praktiken. Synen på omvårdnad ska ske utifrån ett helhetsperspektiv med patientens egenvård i åtanke. En majoritet ansåg att undervisning i medicinsk vetenskap var otillräcklig medan ett fåtal uttryckte att fokus bör ligga på omvårdnad istället. Deltagare med tidigare undersköterskeutbildning hade en större känsla av beredskap inför sjuksköterskerollen än deltagare utan erfarenhet inom vården.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject beredskap
omvårdnad
studenter
sjuksköterska
Handle http://hdl.handle.net/2043/10263 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics