ATT UTFÖRA VÅRD I NÅGON ANNANS HEM, SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSE AV ATT BEDRIVA PALLIATIV VÅRD I HEMMILJÖ - EN INTERVJUSTUDIE

DSpace Repository

ATT UTFÖRA VÅRD I NÅGON ANNANS HEM, SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSE AV ATT BEDRIVA PALLIATIV VÅRD I HEMMILJÖ - EN INTERVJUSTUDIE

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ATT UTFÖRA VÅRD I NÅGON ANNANS HEM, SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSE AV ATT BEDRIVA PALLIATIV VÅRD I HEMMILJÖ - EN INTERVJUSTUDIE
Author Bull, Paulin ; Lellky, Emelie
Date 2010
English abstract
Background: To be cared for at home instead of in hospitals or nursing home becomes more common as the number of hospital beds decreasing and new types of treatments becomes available. This may mean that nurses at some time during their working lives may be required to treat patients in their own home and leave the environment that the nurses are usually used to. Aim: The aim of this study is with the basis of topics: role, relationship and response study nurses' experience of caring for and respond to patients receiving palliative care at home. Method: Empirically structured interview study with a qualitative approach, using semistructured question along with an interviewguide. Collected data was analyzed with manifest content analysis. Results: A difference in experience between role, relationship and response was seen when the patient was conducted in the home, in relation to in a hospital. Clear differences in the experience of nursing role could be seen when the nurses were in civilian clothes. In the relationship to the patient the nurses experienced it more personal when they were invited to the patients home. Response of patients at home felt more tailored to the patient and his wishes, in which respect for patient privacy and autonomy on the basis of care provision. Conclusions: Nurses' experience of role, relationship and response of the patient was bound to the situation. The result was predominantly accordance with Orlandos interactionprocess, when the care was provided in the patients home, it was however revealed that the use of this process was often bound to the situation.
Swedish abstract
Bakgrund: Att vårdas i hemmet istället för på sjukhus eller på vårdboende blir vanligare då antalet sjukhusplatser minskar och nya typer av vårdformer etablerats. Detta kan innebära att sjuksköterskor någon gång under sitt yrkesverksamma liv kan komma att vårda patienter i deras eget hem och på så sätt lämna den miljö som sjuksköterskan vanligtvis är van vid. Syfte: Syftet med studien är att med utgångspunkt från; roll, relation och bemötande studera sjuksköterskors upplevelse av att vårda och bemöta patienter som får palliativ vård i hemmet. Metod: Empirisk intervjustudie med en deduktiv kvalitativ ansats, där semistrukturerade frågor utefter intervjuguide användes. Insamlad data analyserades med manifest innehållsanalys. Resultat: Skillnader i upplevelsen mellan roll, relation och bemötande uppfattades då vård av patient bedrevs i hemmet i förhållande till på sjukhus. Klara skillnader av sjuksköterskerollen kunde ses då sjuksköterskan var civilklädd. I relationen till patienten upplevs det mer personlig när sjuksköterskan bjöds in till patienten hem. Bemötandet av patienten i hemmet upplevdes i större utsträckning anpassas efter patienten och dess önskemål, och där respekt för patienten integritet och autonomi låg till grund för vårdens utförande. Slutsats: Sjuksköterskans upplevelse av roll, relation och bemötande av patienten var situationsburen. Resultatet var i övervägande överensstämmande med Orlandos interaktionsprocess då vården bedrevs i patienten hem, dock framkom att användandet av denna process ofta var situationsbunden.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Home care
interaction process
interviews
interviews
palliative care
relationship
response
role
Handle http://hdl.handle.net/2043/10272 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics