Bilder av lärare: en kvalitativ studie av lärargestaltningar i svenska tv-serier för barn och unga

DSpace Repository

Bilder av lärare: en kvalitativ studie av lärargestaltningar i svenska tv-serier för barn och unga

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Bilder av lärare: en kvalitativ studie av lärargestaltningar i svenska tv-serier för barn och unga
Author Karlsson, Liselotte
Date 2010
Swedish abstract
Detta examensarbete handlar om lärarskildringar, hur de ser ut, hur de kan förstås och vilken betydelse de kan tänkas ha. Syftet är att visa och analysera de bilder av lärare som gestaltas i ett urval av svenska tv-serier för barn och unga. Undersökningens frågeställningar är följande: Vad är det för bilder av lärare och skola som skildras i svenska tv-serier för barn och unga? Vilka utmärkande egenskaper och karaktärsdrag har de lärare som gestaltas? Vad finns det för likheter och skillnader mellan lärarna? Hur påverkas skildringarna av den tid som återspeglas? För att besvara dessa frågor har scener i skolmiljö studerats genom observation. Den teoretiska grunden vilar på en socialkonstruktivistisk teori och därtill begrepp som narrativ, diskurs, identitet och genus. Slutsatsen är att den samlade bilden av lärarna i svenska tv-serier för barn och unga är relativt mångfacetterad, men att bilder av läraren som kvinna, centrumperson och ensam återkommer. Undersökningen visar dessutom att de största skillnaderna mellan de lärarna som studerats kan kopplas till den tidsepok som skildras. Ur denna tidsaspekt observeras en övergång från en idyllbild under 1960-1980-talet till en nidbild under 1980-1990-talet och slutligen en mer komplex bild av läraren i nutid.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject lärare på film
lärare i tv-serier
socialkonstruktivism
föreställningar
erfarenheter
Handle http://hdl.handle.net/2043/10308 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics