Befuktning av nedre luftvägarna hos patienter med artificiell andningsväg

DSpace Repository

Befuktning av nedre luftvägarna hos patienter med artificiell andningsväg

Details

Files for download
Icon
C-uppsats om ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Befuktning av nedre luftvägarna hos patienter med artificiell andningsväg
Author Durakovic, Emin ; Arvidsson, Daniella
Date 2010
English abstract
Improper humidification of the lower respiratory tract through an artificial airway can result in serious consequences, such as for example tracheal occlusion, pneumonia or impaired lung function. There is also a disagreement on how humidification in patients with artificial airways should be. The aim for this literature review was to find ways to humidify lower respiratory tracts of an artificial airway. The results show that saline nebulizations are an effective way to humidify the lower respiratory tract and the saline is better distributed in the lungs compared with saline instillation. Saline instillation was shown to have both positive and negative impacts. The positive impact was that saline instillation stimulated to cough which led to loosen secretions and that the risk of pneumonia decreased. The negative effects were decreased saturation, dyspnoea, and that the majority of the saline went to the right lung. Spray was by the patients experienced as a convenient and effective way to humidify. Heat and moisture exchangers are not considered as a sufficient way to humidify and must be combined with other ways of humidification. Heated humidifiers were shown to be an effective way of humidification, but the risk for bacterial contamination of the equipment was high. The results of this study indicate that the field of research is complex and influenced by numerous factors and details, which makes it difficult to give any recommendations for proper humidification.
Swedish abstract
Felaktigt befuktningssätt av nedre luftvägarna via en artificiell andningsväg kan leda till allvarliga konsekvenser, såsom t ex ocklusion i trakealkanyl, lunginflammation eller försämrad lungfunktion. Det råder även delade meningar om hur befuktning hos patienter med artificiell andningsväg ska ske. Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka på vilket/vilka sätt de nedre luftvägarna bör befuktas via artificiell andningsväg. Resultatet visar att koksaltinhalationer är ett effektivt sätt att befukta nedre luftvägarna och fördelas bättre i lungorna jämfört med koksaltinstillationer. Koksaltinstillationer visades både ha positiva och negativa effekter. De positiva effekterna var att koksaltinstillationerna stimulerade till en hostattack som ledde till att sekret lossnade och att risken för lunginflammation minskade. De negativa effekterna var minskad saturation, upplevd andfåddhet samt att största delen av koksaltet hamnade i högra lungan. Spray upplevdes av patienterna som ett lätthanterligt och effektivt befuktningssätt. Luftfuktare anses inte vara tillräckligt som befuktningssätt utan måste kombineras med andra befuktningssätt. Aktiv befuktning visades vara ett effektivt befuktningssätt men risken för bakteriell kontamination av utrustningen var stor. Resultatet i litteraturstudien indikerar att forskningsområdet är komplext och påverkas av många olika faktorer och detaljer, vilket gör det svårt att ge några rekommendationer för lämplig befuktning.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject artificiell andningsväg
befuktning
omvårdnad
litteraturstudie
Handle http://hdl.handle.net/2043/10312 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics