Preoperativ information och postoperativ smärta

DSpace Repository

Preoperativ information och postoperativ smärta

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Preoperativ information och postoperativ smärta
Author Bengtsson, Agneta ; Osbeck, Anna
Date 2010
English abstract
Despite similar surgical procedures, it is our experience that it may differ greatly between the need for postoperative pain relief. Perhaps the patients receive inadequate preoperative information, which could result in unnecessary anxiety, which in turn may affect the postoperative pain experience. The aim of the postoperative pain treatment should be to prevent the pain rather than alleviating it. It is important to prevent postoperative pain in general, result in reduced occurrence of chronic pain syndromes. A well prepared and informed patient can manage the postoperative situation better. The aim of this study was to examine research on the relationship between preoperative patient information and patient experience of postoperative pain. The compilation of 10 scientific and peer-reviewed articles resulted in an analysis in which five different categories could be discerned. The results showed that preoperative education led to reduced postoperative pain, but other gains were also identified. Other benefits were reduced anxiety, increased mobility and a sense of being better preoperative prepared. The rapid mobilization was associated with earlier discharge. Before leaving hospital, patients requested more information to manage pain and possible complications. In addition, results showed that the patient wanted more information about who should be contacted with any questions or complications. As a changing information society develops, new methods of information will likely be needed in practice.
Swedish abstract
Trots likartade operativa ingrepp upplever vi att det kan skilja mycket mellan behovet av smärtlindring postoperativt. Kanske erhåller patienten otillräcklig preoperativ information vilket skulle kunna resultera i onödig oro, som i sin tur kan påverka den postoperativa smärtupplevelsen. Målsättningen med den postoperativa smärtbehandlingen bör vara att förebygga smärtan snarare än att lindra den. Det är viktigt att förhindra att postoperativ smärta uppstår överhuvudtaget vilket medför minskad risk för uppkomst av kroniska smärtsyndrom. En förberedd och välinformerad patient kan hantera den postoperativa situationen bättre. Syftet med litteraturstudien var att undersöka forskning om sambandet mellan preoperativ information till patienten och patientens upplevelse av postoperativ smärta. Sammanställningen av 10 vetenskapliga och kvalitetsgranskade artiklar resulterade i en analys där fem olika kategorier kunde urskiljas. Resultatet visade att preoperativ information ledde till minskad postoperativ smärta men andra vinster kunde också identifieras. Andra vinster var minskad oro, ökad rörlighet och en känsla av bättre preoperativ förberedelse. Vid snabbare mobilisering sågs ett samband med tidigare hemgång. Inför utskrivning efterfrågades mer information för att hantera smärta och eventuella komplikationer. Dessutom visade resultatet att patienten önskade mer information om vem som skulle kontaktas vid eventuella frågor eller komplikationer. I takt med att ett förändrat informationssamhälle utvecklas, kommer sannolikt nya informationsmetoder att behövas.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Anxiety
Pain management
Patient education
Preoperative care
Preoperative education
Postoperative pain
Surgery
Handle http://hdl.handle.net/2043/10313 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics