Kompetensutveckling via e-learning

DSpace Repository

Kompetensutveckling via e-learning

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Aho, Anna-Carin
dc.contributor.author Rosvall, Annica
dc.date.accessioned 2010-06-21T13:20:50Z
dc.date.available 2010-06-21T13:20:50Z
dc.date.issued 2007 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/10316
dc.description Den snabba kunskapsutvecklingen inom hälso- och sjukvården kräver att sjuksköterskans kompetens ständigt utvecklas för att tillgodose patientsäkerheten. Sjuksköterskans kompetensutveckling sker alltmer via e-learning, elektroniskt lärande, som är ett relativt nytt inlärningssätt. E-learning innebär att lärandet sker med hjälp av datorer via nätverk. Syftet med studien var att genom en sammanställning av aktuell vetenskaplig litteratur undersöka vilken inställning till och vilka upplevelser sjuksköterskan har av e-learning i samband med kompetensutveckling. Sökningar i fyra databaser, Cinahl, ERIC, PubMed och The Cochrane Library, resulterade i tio vetenskapliga artiklar som kritiskt granskades och analyserades. Resultatet av sammanställning och granskning av artiklarna visar att sjuksköterskor med svaga datorkunskaper hade svårt att anpassa sig till e-learning. Stöd från kurskamrater och lärare upplevdes som väldigt viktigt, dock saknade många ansikte-mot-ansikte kontakten. E-learning upplevdes som ett flexibelt inlärningssätt som krävde självdisciplin. För att kunna tillgodogöra sig utbildning via e-learning krävs basala datorkunskaper och resurser i form av tid, tillgång till dator samt mänsklig och teknisk support. en
dc.description.abstract The fast development of knowledge within the healthcare section demands that the nurse continuously develop their competence in order to provide the patient’s safety. The nurse’s competence development is more and more done through e-learning, electronic learning, which is a relatively new form of learning. E-learning means that learning is done with the help of computers through networks. The purpose of the study was to investigate the nurse’s attitude to and experience of e-learning connected to competence development, by summarizing current scientific literature. Searching in four databases, Cinahl, ERIC, PubMed and The Cochrane Library resulted in ten scientific articles which were critically examined and analyzed. The result of the summarizing and examining of the articles show that nurses with weak computer skills found it difficult to adjust to e-learning. Support from classmates and teachers were experienced to be very important, but many missed the face-to-face contact. E-learning was experienced to be a flexible way of learning, which demanded self-discipline. In order to utilize education through e-learning basic computer skills and resources as time, computer access and human and technical support are needed. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en
dc.subject e-learning en
dc.subject inställning en
dc.subject kompetensutveckling en
dc.subject sjuksköterska en
dc.subject upplevelser en
dc.title Kompetensutveckling via e-learning en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok Medicine en
mahlocal.xprt.faculty2019 HS
mahlocal.xprt.institution2019 HS
mahlocal.xprt.program Omvårdnad, nätbaserad distanskurs
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics