Livskvalité hos personer med restless legs syndrom

DSpace Repository

Livskvalité hos personer med restless legs syndrom

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Livskvalité hos personer med restless legs syndrom
Author Karlsson, Helena ; Wiktorsson, Ida
Date 2010
English abstract
RLS is a neurological condition. Characteristic symptoms are tactile sensations especially localized to the lower extremities. The disorder is perceived deep in the legs and provokes an irresistible need to move. Description of symptoms, its intensity and incidence vary and are highly individual. RLS is divided into primary and secondary form depending on the symptom’s original cause. Given that the cause of the RLS still is unclear, there is no curative treatment but good opportunities to alleviate symptoms and discomfort. The aim of this systematic literature review was to identify how the quality of life in people with Restless legs syndrome (RLS) is affected. Review and quality assessment of the articles was made with triangulation along a modified audit protocol. There were totally 10 scientific articles of varying quality included in the literature survey, after literature search in the databases PubMed, CINAHL, PsycINFO and the Cochrane Library. All studies showed significant results for lower quality of life in people with RLS. The result showed that people with RLS had a reduced quality of life because of limitations in the physical and mental functions. People with RLS were experiencing low vitality, deterioration of mental health, low emotional well-being, experiences of depressive symptoms and restrictions in social functions. Moreover factors affecting the low quality of life in people with RLS were sleeping problems, bothersome symptoms, impaired physical function, loss of physical role functioning and a perceived poor general health and daily function.
Swedish abstract
RLS är ett neurologiskt tillstånd. Karakteristiska symtom är känselförnimmelser framförallt lokaliserade till de nedre extremiteterna. Besvären upplevs sitta djupt inne i benen och framkalla ett oemotståndligt behov att röra på sig. Beskrivningen av symtomen, dess intensitet och förekomst varierar och är mycket individuell. RLS delas in i primär och sekundär form, beroende på symtomens ursprungliga orsak. Med tanke på att orsaken till RLS ännu är oklar finns inte någon kurativ behandling, men däremot goda möjligheter att lindra symtom och obehag. Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att kartlägga hur livskvalitén påverkas hos personer med Restless legs syndrom (RLS). Granskning och kvalitetsbedömning av artiklarna gjordes med hjälp av triangulering utefter ett modifierat granskningsprotokoll. Totalt inkluderades 10 vetenskapliga artiklar av varierande kvalité i litteraturstudien efter litteratursökning i databaserna CINAHL, PubMed, PsycINFO samt via Cochrane Library. Samtliga studier visade signifikant resultat avseende sänkt livskvalité hos personer med RLS. Resultatet påvisar att personer med RLS har en sänkt livskvalité på grund av begränsningar i fysiska och psykiska funktioner. Personer med RLS upplever låg vitalitet, försämrad psykisk hälsa, lågt emotionellt välbefinnande, upplevelser av depressiva symtom samt begränsningar i sociala funktioner. Vidare faktorer som bidrar till sänkt livskvalité hos personer med RLS är sömnproblem, besvärande symtom, nedsatt fysisk funktion, försämrad fysisk rollfunktion, samt en upplevd sämre generell hälsa och daglig funktion.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Restless legs syndrom
Livskvalité
Handle http://hdl.handle.net/2043/10324 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics