Åtgärdsprogram - ett verktyg för inkludering? En kvalitativ studie baserad på intervjuer och dokumentanalys

DSpace Repository

Åtgärdsprogram - ett verktyg för inkludering? En kvalitativ studie baserad på intervjuer och dokumentanalys

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Åtgärdsprogram - ett verktyg för inkludering? En kvalitativ studie baserad på intervjuer och dokumentanalys
Author Al-Mosawi, Hanna ; Björck, Lotta
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med den här studien är att utifrån ett sociokulturellt perspektiv och diskursbetydelse belysa hur pedagoger uppfattar skolsvårigheter och de påverkande faktorer i arbetet med åtgärdsprogram samt att undersöka om de vidtagna åtgärderna leder till inkludering av elever i behov av särskilt stöd. I undersökningen ingår pedagoger från tre olika skolor som har behörighet att undervisa i de tidiga skolåren. Vi har gjort en kvalitativ undersökning som innehåller litteraturgenomgång, intervjuer och dokumentanalys. Studien är baserad på tio öppna intervjuer och analys av 48 åtgärdsprogram som har upprättats av de tio pedagogerna. I intervjuerna har vi utgått från tre frågeområden; Skolsvårigheter, Betydelsefulla faktorer och Inkludering. Vår hypotes handlade om att pedagoger tenderar att beskriva skolsvårigheter utifrån den förförståelse de har och den kultur som råder i skolan samt att sättet att beskriva svårigheter präglar de vidtagna åtgärderna. Resultatet visar att hypotesen håller men visar ytterligare ett perspektiv på skolsvårigheter. Utsagorna visar att pedagogerna har en strävan att alla elever ska inkluderas i sin ordinarie grupp. De arbetar för inkludering men vidtar ändå exkluderande insatser av olika skäl.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject elever i behov av särskilt stöd
inkludering
skolsvårigheter
åtgärdsprogram
Handle http://hdl.handle.net/2043/10340 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics