Malmö som delad stad. En undersökning kring integrationsprocesser och dess definition i Malmös mest segregerade områden

DSpace Repository

Malmö som delad stad. En undersökning kring integrationsprocesser och dess definition i Malmös mest segregerade områden

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Malmö som delad stad. En undersökning kring integrationsprocesser och dess definition i Malmös mest segregerade områden
Author Heta, Albulena ; Hasanaj, Milaim
Date 2010
Swedish abstract
Syfte - Syftet med studien är att presentera exempel på vad integration kan innebära för människor som har olika perspektiv (stadsdelsförvaltare, projektledare och målgruppen) på integrationsåtgärder i betydelsen att det antingen arbetar med integrationsåtgärder eller utgör målgrupp för åtgärderna. Målet med uppsatsen är att belysa problemet kring begreppet integration i utvalda stadsdelar (Rosengård, Fosie och Södra Innerstaden) med utgångspunkt i arbete och utbildning. Metod - I vår C-uppsats har vi valt en forskningsstrategi med kvalitativ och induktiv inriktning bestående av fallstudier som forskningsdesign. Med kvalitativ och induktiv inriktning menar vi att vi har lagt stor fokus på ord vid insamling av data och analys, samt att vi har genererat teorier utifrån vårt forskningsresultat. Våra data har gått ut på både öppna och semistrukturerade intervjuer baserad på en intervjuguide. Resultat - Studiens resultat visar att integration tolkas olika beroende på var man befinner sig i och vilken position man har i samhället. I vår undersökning bland våra respondenter som jobbade som stadsförvaltare respektive projektledare, tolkades begreppet integration på ett likvärdigt sätt. Men bland våra respondenter som respresenterade målgruppen, kunde vi konstatera att de hade en mer diffus bild kring integration. Vidare har vi även kunnat konstatera att det saknas pågående forskning kring ämnet integration med inriktning på arbete och utbildning i de utvalda stadsdelarna. Den här uppsatsen skulle kunna bidra till vidare forskning kring begreppet och innebörden av segregation som motpol till begreppet integration.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject integration
Malmö
Handle http://hdl.handle.net/2043/10350 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics