Uppgradering och byggnadsvård: En fallstudie av energieffektivisering och byggnadsvårdande renoveringsåtgärder

DSpace Repository

Uppgradering och byggnadsvård: En fallstudie av energieffektivisering och byggnadsvårdande renoveringsåtgärder

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Uppgradering och byggnadsvård: En fallstudie av energieffektivisering och byggnadsvårdande renoveringsåtgärder
Author Olsson, Bo-Magnus
Date 2010
English abstract
Old buildings give the city a varied expression, and create physical connections to the past. They are, however, often energy-guzzling with poorly insulated shells and obsolete installations. Is it possible to renovate old buildings to make them energy efficient and to meet the regulations for contemporary building? Does such a renovation mean that the building´s architectural qualities are lost? The essay is based on kvarteret Oket consisting of various building components constructed in 1910, 1927, 1938, 1945 and 1970. An inventory is made considering constructional design and architectural style. On this basis, the essay proposes appropriate restoration actions that can result in reduced energy use without changing the buildings´ style. These actions will be weighed against the measures planned by the property owner. The study discusses mainly qualitative aspects on the renovation of the buildings based on the inventory, literature and interviews with persons involved with the renovation project. The essay also describes how installations can be upgraded during a renovation and how the planning process deals with different renovation options. The results of this study show that actions resulting in insulation of the buildings´ shell are not given priority to by the owner and his consultants, with the exception of one of the buildings roof. Instead, the developer estimates that an upgrade of the buildings ventilation system and a reconfiguration of the building's features will result in an overall energy savings sufficient enough to meet the rules. The renovation of kvarteret Oket will not result in any significant change in the buildings exterior. The qualitative discussions of the preserving of old buildings´ style also results in the conclusion that in order to preserve a buildings character when renovating, an active, knowledgeable and committed authority and a competent and financially long-term property owner is required.
Swedish abstract
Äldre fastigheter ger staden ett mångfacetterat uttryck och skapar fysiska kopplingar till historien. De är dock ofta energislukande med dåligt värmeisolerade klimatskal och omoderna installationer. Går det att renovera äldre byggnader så att de blir energisnåla och uppfyller samtidens byggnormer? Innebär en sådan renovering att dess arkitektoniska kvaliteter går förlorade? Uppsatsen utgår ifrån kvarteret Oket som består av olika byggnadsdelar uppförda 1910, 1927, 1938, 1945 och 1970. Byggnaderna inventeras med avseende på konstruktion och arkitektonisk stil. Med detta som utgångspunkt föreslås lämpliga renoveringsåtgärder som kan resultera i minskad energianvändning utan att förändra byggnadens stil. Dessa vägs mot de åtgärder som är planerade av fastighetsägaren. I uppsatsen förs främst kvalitativa resonemang kring renovering och byggnadsvård med utgångspunkt i inventeringen av fastigheten, litteratur och intervjuer med aktörer kring renoveringsprojektet. Uppsatsen beskriver också hur installationer kan uppgraderas vid en renovering och hur aktörerna i projekteringsprocessen med kvarteret Oket resonerat kring sina planerade renoveringsåtgärder. Resultaten av studien visar att isolering av klimatskalet inte prioriteras av byggherren, med undantag av byggnadernas tak. Istället beräknar byggherren att en uppgradering av byggnadens ventilationssystem och en omdisponering av byggnadens funktioner kommer att medföra en total energieffektivisering tillräckligt stor för att klara reglerna. Renoveringen av kvarteret Oket kommer därför inte att på något avgörande sätt förändra byggnadens exteriör. I uppsatsen förs kvalitativa resonemang kring byggnadsvård. Dessa resulterar i slutsatsen att en förutsättning för att en byggnads karaktär ska kunna bevaras i samband med en renovering är dels en aktiv, kunnig och engagerad myndighet, dels en kompetent och ekonomiskt långsiktig fastighetsägare.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Renovering
Byggnadsvård
Installationer
Tilläggsisolering
Handle http://hdl.handle.net/2043/10365 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics