Sömnstörningar vid övervikt

DSpace Repository

Sömnstörningar vid övervikt

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Andersson, Adam
dc.contributor.author Karlsson, Ricky
dc.date.accessioned 2010-07-02T06:24:36Z
dc.date.available 2010-07-02T06:24:36Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/10394
dc.description Andersson, A & Karlsson, R. Sömnstörningar vid övervikt. En systematisk litteraturöversikt. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Hälsa och samhälle, Utbildningsområde omvårdnad 2010. Bakgrund: Övervikt och fetma är idag ett stort samhällsproblem. Samtidigt besväras många människor av sömnstörningar. Samhällskostnaderna för problemområdena är stora. Syfte och frågeställningar: Författarna avser att beskriva överviktigas sömnstörningar ur ett sjuksköterskeperspektiv. Hur påverkar övervikt och fetma sömnen? Vad kan sjuksköterskan göra för att hjälpa överviktiga vid sömnproblem? Metod: Författarna har genomfört en systematisk litteraturstudie i databaserna PubMed och CINAHL samt manuella sökningar. Resultat: Litteratursökningen upptäckte studier som belyser samband mellan viktproblematik och graden av sömnapné. Personer med övervikt hade en påverkan på sömndurationen och djupsömnen. Flera fynd angående den överviktiga människans uppfattning av sin sömnkvalitet upptäcktes bland annat problematik med höga snarkningar. Samband mellan obstruktiv sömnapné och övervikt upptäcktes. Det visade sig finnas samband mellan ökad fysisk aktivitet och sömnstörningar. en
dc.description.abstract Andersson, A & Karlsson, R. Sleeping disorders in overweight people. A systematic literature review. Degree Project, 15 Credit Points.Nursing Programme, Malmö University: Health and Society, Department of Nursing, 2010. Background: Overweight and obesity is currently a major society problem. At the same time, many people is troubled with sleep disorders. The society costs for these problems are large. Purpose and issues: The authors intend to describe overweight peoples sleep disorders from a nursing perspective. How does overweight and obesity affect the sleep? What can the nurse do to help overweight people and their sleep disorders? Method: The authors have elaborated a systematic literature study within PubMed and CINAHL and manual searches. The result: The literature search discovered studies that enlighten connections between overweight and the severity of sleeping apnea. The overweight persons had an impact on the duration of the sleep, the depth of sleep was also affected. Many discoveries regarding the overweight persons understandings of the sleep quality has been discovered, high snoring being one of them. A connection between obstructive sleeping apnea and overweight was discovered. It showed that there are connections between increased physical activity and sleep disorders. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en
dc.subject Fetma en
dc.subject sömnstörning en
dc.subject övervikt en
dc.title Sömnstörningar vid övervikt en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok Medicine en
mahlocal.xprt.faculty2019 HS
mahlocal.xprt.institution2019 HS
mahlocal.xprt.program Sjuksköterskeutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics