"Jag känner att jag passar in överallt". En studie om fem ungdomar med invandrarbakgrund och deras syn på sin identitet

DSpace Repository

"Jag känner att jag passar in överallt". En studie om fem ungdomar med invandrarbakgrund och deras syn på sin identitet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Jag känner att jag passar in överallt". En studie om fem ungdomar med invandrarbakgrund och deras syn på sin identitet
Author Sjöholm, Emma
Date 2010
English abstract
This study is an analysis of five young people from immigrant backgrounds. In this paper I have used the interviews to obtain the empirical which I base my analysis on. Adriana comes from Bosnia, Zelko was born and raised in Sweden of Croatian parents, Natasha arrived Chechnya, Noah comes from Iraq and Albina are from Montenegro. By benefited from the respondents stories about who they are, how their lives look like and how they have experienced their migrations I have examined how their identity formation influenced by this. The aim is to analyze and gain insight into how a few people of immigrant origin identify themselves in the society where they are seen as immigrants. I will also examine what language the significance of identity creation. Some theories that I have used is Hylland Erikson's theory of ethnicity, identity and Jonas Stiers theory of encirclement of identity, which explains how identity is created and developed. It emerged from my investigation that the interviewees see themselves as multicultural, where two cultures is seen as positive. They feel that the language is closer to humans, and they have learned the Swedish culture largely thanks to the language. Their identities have been affected because they are people of immigrant origin.
Swedish abstract
Denna undersökning är en analys av fem ungdomar med invandrarbakgrund. I uppsatsen har jag använt mig av intervjuer för att få fram den empiri som jag grundar min analys på. Adriana kommer från Bosnien, Zelko är född och uppvuxen i Sverige av kroatiska föräldrar, Natasha kommer fram Tjetjenien, Noah kommer från Irak och Albina kommer från Montenegro. Genom att fått ta del av respondenternas berättelser om vem de är, hur deras liv sett ut och hur de har upplevt sina migrationer har jag undersökt hur deras identitetsskapande påverkats av detta. Syftet är att analysera och få en inblick i hur några ungdomar med invandrarbakgrund identifierar sig själva i samhälle där de ses som invandrare. Jag kommer även undersöka vad språket har för betydelse för identitetsskapandet. Några teorier som jag använt mig av är Hylland Eriksons teori om etnicitet och identitet och Jonas Stiers teori om inringningen av identiteten, som förklarar hur identitet skapas och utvecklas. Det framkom i min undersökning att intervjupersonerna ser sig själva som mångkulturella, där två kulturer ses som något positivt. De upplever att språket för människor närmare, och de har lärt sig den svenska kulturen mycket tack vare språket. Deras identiteter har påverkats på grund av att de är ungdomar med invandrarbakgrund.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject etnicitet
identitet
invandrarbakgrund
mångkulturell
Handle http://hdl.handle.net/2043/10408 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics