PERIOPERATIV KOMMUNIKATION - dess betydelse för föräldrars upplevelse och deltagande vid anestesiinduktionen. En litteraturstudie

DSpace Repository

PERIOPERATIV KOMMUNIKATION - dess betydelse för föräldrars upplevelse och deltagande vid anestesiinduktionen. En litteraturstudie

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title PERIOPERATIV KOMMUNIKATION - dess betydelse för föräldrars upplevelse och deltagande vid anestesiinduktionen. En litteraturstudie
Author Palmgren, Ulrika ; Svensson, Monica
Date 2010
English abstract
ABSTRACT As nurse anesthetists we daily meet children and their parents before surgery. Studies show that parents want to be present at the anesthesia induction, to participate at the start of anesthesia and stay until the child falls asleep. Parents and children are as “communicating vessels” and to permit parents to attend the induction process decreases fear and anxiety associated with anesthesia. The anxiety is nevertheless important as it helps parents to prepare themselves for what will happen and show the child affection. The parent’s rights to preoperative information are formulated in the Stockholm Institute of Education 1982:763. It is also called attention to that if information cannot be left to the patient it should instead be left to a relative. The aim of this study is to examine the importance of perioperative communication for parents and their experience and participation at the child's anesthesia induction. Parents believe that their participation is good for the child and parent’s anxiety decreases by preoperative preparation. This literature study is based on 10 scientific articles. The articles are analyzed and then quality assessed. The result includes articles published in 1997-2007. The preoperative visit will prepare and inform families, and it is important for the nurse to pay attention to parents' attitudes, feelings and experiences of participating at the anesthesia induction. It is most important for the parent to support their child and communicate in the same way that they do at home. By perioperative communication the nurse anesthetist can help parents to get involved in the care and to clarify their role on the basis of the child's maturity. The purpose of good communication is to reach the goals that the nurse, patient or the relative agree upon. The nurse anesthetist describes the different stages and how the child may react during the anesthesia induction. Children shape their behaviors after parents. It is also essential for the nurse to call her attention to reactions in parents. With the aid of a written care plan the nurse anesthetist can create an optimum preparation for parents to participate at the anesthesia induction. Keywords: Parents, anesthesia induction, communication and preoperative information.
Swedish abstract
ABSTRAKT I vårt dagliga arbete som anestesisjuksköterskor möter vi barn som ska opereras och deras föräldrar. Studier visar att föräldrar vill delta vid anestesins början och till dess barnet sover, d v s anestesiinduktionen. Föräldrar och barn är som ”kommunicerande kärl” och att tillåta föräldrar delta i induktionsprocessen minskar rädsla och oro associerat med anestesi. Oron är ändå viktig då den hjälper föräldrar att engagera och förbereda sig inför vad som ska hända och visar barnet att de älskar det. Föräldrar vill ha preoperativ information och rätten till information finns formulerad i HSL 1982:763. Det påtalas också att om information inte kan lämnas till patienten ska den istället lämnas till en när-stående. Studiens syfte är att belysa den perioperativa kommunikationens betydelse för föräldrars upplevelse och deltagande vid sitt barns anestesiinduktion. Föräldrar tror att deras deltagande är bra för barnet och föräldrars oro minskar genom preoperativ förberedelse. Metoden är en litteraturstudie som bygger på 10 vetenskapliga artiklar. Artiklarna är granskade och kvalitetsbedömda. Resultatet innefattar artiklar från åren 1997-2007. Det preoperativa besöket ska förbereda och informera familjer, samtidigt är det viktigt att undersöka föräldrars attityder, känslor och erfarenheter av att vara deltagande vid anestesiinduktionen. Föräldrars viktigaste roll är att prata med och stödja sitt barn på samma sätt som de gör hemma. Genom perioperativ kommunikation kan anestesisjuksköterskan hjälpa föräldrar att bli delaktiga och klargöra deras roll utifrån barnets utveckling. Meningen med god kommunikation är att nå de mål man formulerar genom samarbete och problemförståelse mellan sjuksköterska och patient eller anhörig. Anestesisjuksköterskan beskriver hur barnet kan se ut och reagera under de olika stegen vid anestesiinduktionen. Barn formar sitt beteende efter föräldrar. Med hjälp av en skriftlig vårdplan kan anestesisjuksköterskan skapa en optimal för-beredelse för föräldrar som deltar vid induktionen. Nyckelord: Föräldrar, anestesiinduktion, kommunikation och preoperativ information.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject perioperativ
kommunikation
Handle http://hdl.handle.net/2043/10409 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics