Hundar på äldreboende -en empirisk studie om äldre äldre vårdtagares och vårdpersonals syn på hundars betydelse för äldres livskvalitet

DSpace Repository

Hundar på äldreboende -en empirisk studie om äldre äldre vårdtagares och vårdpersonals syn på hundars betydelse för äldres livskvalitet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hundar på äldreboende -en empirisk studie om äldre äldre vårdtagares och vårdpersonals syn på hundars betydelse för äldres livskvalitet
Author Åkesson, Jenni ; Orlova, Tatiana
Date 2010
English abstract
The older population is increasing and some of them need to live in a nursing home/assisted living. Something that is really important is to increase the patient´s well being. Can dogs increase older people´s well being? The aim of this study was to examine patient´s and staff´s view of dog´s importance for older people´s quality of life. The authors in this empirical study uses semi structured interviews to collect data from patients and staff. The data was analyzed with manifest content analysis and the result was presented in different categories. The patient´s categories were dog´s effect: physical and psychological, contact and impression. The staff´s categories were dog´s effect: physical and psychological, contact and “home” ambience. The result of this study was that dogs affect patients in a way that some of them became more active and increased their socializing and communication with the other residents. They got more mentally alert and the dogs made them happy. The dogs facilitate the patient´s to take contact with others and create discussions. The patient´s opinion about increased well being due to dogs didn’t show any significant difference but the staff did notice a positive variance. Some of the patients thought that dogs are devoted, that dogs are like friends and that the dogs made a positive atmosphere. The patients also thought that the nursing home/assisted living was more intimate when the dogs were there. Due to the dogs more patients were in the living room, which the authors interpreted to be very positive. This study gives the reader an insight of how dogs can affect older patient´s quality of life.
Swedish abstract
Allt eftersom levnadsstandarden ökar, ökar antalet äldre människor och många av dessa behöver bo på ett vårdhem. Något som är viktigt är att öka vårdtagarnas livskvalitet. Kan hundar öka livskvaliteten? Syftet med denna studie var att undersöka vårdtagares och vårdpersonals syn på hundars betydelse för äldres livskvalitet. I denna empiriska studie använder sig författarna av semistrukturerade intervjuer för att samla in material från vårdtagare och vårdpersonal. Materialet analyseras med hjälp av manifest innehållsanalys, varvid resultatet presenterades i olika kategorier. Bland vårdtagarna framkom kategorierna hundars effekt: fysiskt och psykiskt, kontakt och intryck. Bland vårdpersonalen framkom kategorierna hundars effekt: fysiskt och psykiskt, kontakt och känsloatmosfär. Resultatet av denna studie var att hundarna påverkade vårdtagarna så att en del av dem rörde mer på sig, de lockades ut ur sina rum och fick en minskad passivitet. De blev mer mentalt alerta och blev glada av hundarna. Hundarna underlättade dessutom att skapa kontakt och diskussion. Vårdtagarnas uppfattningar av ökat välbefinnande pga. hundar visade ingen skillnad, men vårdpersonalen märkte en positiv skillnad. En del av vårdtagarna tyckte att hundar är tillgivna, att de var som kompisar och att de gav en positiv stämning. Vårdtagarna tyckte att vårdhemmet kändes mer familjärt när hundarna var där. Hundarna fick många vårdtagare att vara mindre på sitt rum och mer i gemensamma utrymmen, vilket studiens författare ansåg vara mycket positivt. Författare har arbetat tillsammans med alla studiens moment för att öka tillförlitligheten. Studien ger läsaren en inblick i hur hundar påverkar äldre vårdtagares livskvalitet.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Hundar
livskvalitet
påverkan
vårdtagare
vårdpersonal
Handle http://hdl.handle.net/2043/10432 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics