Bråk och proportion - En jämförelsestudie mellan svenska och japanska läroböcker

DSpace Repository

Bråk och proportion - En jämförelsestudie mellan svenska och japanska läroböcker

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Bråk och proportion - En jämförelsestudie mellan svenska och japanska läroböcker
Author Helmertz, Tomoko
Date 2010
English abstract
This study analyzes and compares Swedish and Japanese mathematics textbooks through the whole compulsory schools in respect of rational numbers and proportion. The purpose is to give an insight of what important differences there are between the textbooks in order to offer pupils opportunities to acquire better conceptual understanding, and to give some suggestions for the improved conceptual understanding in the mathematics education. Various differences are found in how the textbooks treat an object between Sweden and Japan. In the Swedish textbooks, concepts of an object are presented and summarized in the beginning of a chapter, and tasks in the books play an important role in students’ conceptual understanding. In Japan an object is introduced with a problem, and discussions of the solutions are interwoven with definitions of the concepts. Generalization of the concepts and making connections are essential elements in the Japanese textbooks.
Swedish abstract
I detta arbete granskas och jämförs svenska och japanska läroböcker genom hela grundskolan med avseende på bråk- och proportionsbegrepp. Syftet är att skapa insikter om vilka skillnader det finns mellan läroböckerna som är viktiga för elevers möjligheter att bättre förstå dessa begrepp, och att ge förslag till förbättrad begreppsbildning i matematikundervisningen. Det finns skillnader mellan svenska och japanska läroböcker angående på vilka sätt ett objekt presenteras och behandlas. I svenska läroböcker sker begreppsbildning i början av ett kapitel som en sammanfattning, och genom att eleverna själva löser uppgifterna. I Japan framförs ett objekt med ett problem, och diskussioner om lösningar visas invävda med begreppsdefinitioner. Generalisering och koppling till vad som behandlats tidigare är viktiga element i japanska läroböcker.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject begreppsbildning
bråk
Japan
jämförelsestudie
läroböcker
matematikundervisning
proportion
rationella tal
representationer
variationsteori
Handle http://hdl.handle.net/2043/10433 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics