När matematikresultaten sjunker. En fallstudie om ett arbetslags arbete för att öka måluppfyllelsen

DSpace Repository

När matematikresultaten sjunker. En fallstudie om ett arbetslags arbete för att öka måluppfyllelsen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title När matematikresultaten sjunker. En fallstudie om ett arbetslags arbete för att öka måluppfyllelsen
Author Ekelund, Christine ; Irehjelm, Jan-Olof
Date 2010
Swedish abstract
ABSTRAKT Eklund, Christine & Irehjelm, Jan-Olof (2010). När matematikresultaten sjunker. En fallstudie om en skolas arbete för att öka måluppfyllelsen (When the results in mathematic are decreasing. A case study about a team´s work to increase the goal attainment). Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogik, Lärarutbildningen, Malmö högskola. Vårt syfte har varit att undersöka effekterna av ett arbetslags arbete kring ökad målupp-fyllelse i matematik. I arbetet har vi undersökt vilken betydelse genomförandet av ut-vecklingsarbetet har haft för utvecklingen av lärarnas kompetens, lärarnas undervisning och elevernas kunskapsutveckling i matematik. Vi har använt fallstudien som metod och i den kombinerat olika metoder som intervjuer, observationer och dokument. Sam-manlagt har sex lärare djupintervjuats och sex lektionstillfällen observerats. Vi har även studerat skolans kvalitetsredovisning. Tendensen vi ser är att arbetslaget lyckas i sitt arbete för ökad måluppfyllelse. Framgångsfaktorerna tror vi ligger hos lärarna genom att de är mycket målfokuserade, har en bra relation till sina elever och har ett flexibelt sätt att hantera elever med matematiksvårigheter där varje elev har ett analysschema. Flexibiliteten möjliggörs till största delen av att lärarna är två i varje klass och att ar-betslaget har tillgång till en specialpedagog med matematikinriktning. Vi har också funnit utvecklingsområden där vi menar att en kombination av pedagogisk handledning, ämnes- och didaktisk fortbildning skulle vara till god hjälp.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Individinriktat perspektiv
Individualisering
Kompetensutveckling
Matematik
Relationsinriktat kommyunikativt perspektiv
Utvecklingsprojekt
Handle http://hdl.handle.net/2043/10437 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics