Omvårdnad efter hysterektomi. En intervjustudie om sjuksköterskors erfarenheter av psykologiskt omhändertagande

DSpace Repository

Omvårdnad efter hysterektomi. En intervjustudie om sjuksköterskors erfarenheter av psykologiskt omhändertagande

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Gustafsson, Annika
dc.contributor.author Sandberg, Ylva
dc.date.accessioned 2010-08-19T07:19:18Z
dc.date.available 2010-08-19T07:19:18Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/10453
dc.description Bakgrund: Kvinnor genomgår hysterektomi av benigna och maligna anledningar. I befintlig forskning framgår att kvinnor efterfrågar information och ökat stöd i samband med operation. Syfte: Att belysa sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnad till kvinnor som genomgått hysterektomi med fokus på det psykologiska omhändertagandet. Metod: Insamling av data skedde medels intervju av sex sjuksköterskor på en gynekologisk vårdavdelning vid ett större sjukhus i södra Sverige. Materialet analyserades med innehållsanalys. Resultat: Analysen resulterade i tre huvudkategorier: Sexualiteten- ett tyst område, Förändrad självbild och Sjuksköterskans stödjande roll. Resultatet visar att sexualiteten är ett ämne som sällan berörs och att sjuksköterskorna anser sig ha liten kunskap om förändringar som kan påverka sexualiteten. Vidare råder meningsskiljaktigheter kring huruvida kvinnans självbild förändras till följd av hysterektomin. Det stöd som erbjuds kvinnorna utgörs framför allt av tid och samtal samt tillvaratagande av patientens intresse. Konklusion: Ökat ansvar kring information om fysiska och psykiska förändringar, samt utökad forskning, rörande sexualitet i samband med hysterektomi efterfrågas. en
dc.description.abstract Background: Women undergo hysterectomy due to benignant and malignant reasons. Research shows that women ask for increased support and information due to surgery. Aim: To illuminate nurses' experiences of nursing for women undergoing hysterectomy with focus on the psychological care. Method: Datacollecting based on interviews with six nurses at a gynecological ward at a larger hospital in southern Sweden. To analyze the data a content analysis was used. Results: Three main categories emerged from the data; sexuality-a quiet area, altered self-image and nurses' supportive role. The results show that sexuality is a topic seldom addressed, and that nurses feel that they have little knowledge of post surgical side effects that can affect sexuality. Furthermore, there is disagreement about whether a woman's self-image is changing as a result of hysterectomy. Support offered to women by nurses is giving time for counseling, and securing the patient's interest. Conclusion: Increased responsibilities regarding information about physical and mental post surgical changes, and further research on sexuality in relation to hysterectomy, is demanded. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
dc.subject hysterektomi en
dc.subject omvårdnad en
dc.subject psykologiskt omhändertagande en
dc.subject sexualitet en
dc.subject självbild en
dc.subject stöd en
dc.title Omvårdnad efter hysterektomi. En intervjustudie om sjuksköterskors erfarenheter av psykologiskt omhändertagande en
dc.type M2 en
dc.setspec.uppsok Medicine en
mahlocal.xprt.faculty2019 HS
mahlocal.xprt.institution2019 HS
mahlocal.xprt.program Sjuksköterskeutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics