Kunskapsbevaring genom informationssystem - Hur bevaras den personalbundna kunskapen när personalen byts ut

DSpace Repository

Kunskapsbevaring genom informationssystem - Hur bevaras den personalbundna kunskapen när personalen byts ut

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Kunskapsbevaring genom informationssystem - Hur bevaras den personalbundna kunskapen när personalen byts ut
Author Tillman, Peter ; Wessman, Therese
Date 2009
English abstract
SUMMARY Date: 2009-11-02 Level: Bachelor thesis in Business Administration, 15 hp Authors: Peter Tillman 850503 Therese Wessman 860210 Tutor: Björn Carlsson Caroline Wigren Keywords: Knowledge management, information systems, employee turnover Title: Keeping knowledge with information systems – How can one keep the knowledge in the organization when the employees are leaving? Problem: In what extent can an information system keep the knowledge in an organization? How will the rest of the knowledge be stored? Purpose: The purpose of this paper is to illustrate the possibilities and limitations that an information system has to absorb, keep and share the knowledge an employee possess out to the organization Method: The process started with collecting secondary data with theoretical origin. Qualitative interviews were conducted with representatives from three separate companies, all working with preserving knowledge with the help of information systems. Based on the information collected a conclusion related to the theory was drawn. Conclusions:  Almost all nessesary knowledge can be stored, but it’s niether efficient or economical.  Human interaction is required to create understanding for the information stored in an information system, and for the information unabled to transmit through one.  Organizational culture must support human interaction.  Often knowledge becomes effective first after leaving the information system and transformed into a routine. The greatest part with using a system should therefore be to educate and pass on knowledge, rather than being a constant source of information.
Swedish abstract
SAMMANFATTNING Datum: 2009-11-02 Nivå: Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 hp Författare: Peter Tillman 850503 Therese Wessman 860210 Handledare: Björn Carlsson Caroline Wigren Nyckelord: Kunskapsbevaring, informationssystem, personalomsättning Titel: Kunskapsbevaring genom informationssystem – Hur bevaras den personbundna kunskapen när personalen byts ut? Problem: I vilken omfattning kan ett informationssystem bevara kunskapen i en organisation? Hur ska resterande del av kunskapen bevaras? Syfte: Rapporten ämnar belysa de möjligheter och begränsningar ett informationssystem har att fånga upp, bevara och sprida personbunden kunskap i en organisation. Metod: Arbetet inleddes med en teoretisk insamling av sekundärdata. Därefter genomfördes kvalitativa intervjuer med representanter från tre olika företag som på något sätt arbetar med kunskapsbevaring kopplat till informationssystem. Slutligen analyserades informationen och slutsatser kopplat till teorin drogs. Slutsatser:  Nästintill all nödvändig kunskap går att lagra men det är inte effektivt eller ekonomiskt försvarbart.  Mänsklig interaktion krävs för att skapa förståelse för informationen som lagras i ett informationssystem, och för den information som inte går att förmedla genom ett.  För att den mänskliga interaktionen skall fungera måste organisationskulturen främja detta.  I många fall blir kunskapen effektiv först när den lämnat informationssystemet och blivit en rutin. Informationssystemets främsta roll bör därför vara att utbilda och föra vidare kunskap snarare än att vara en ständig källa.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Kunskapsbevaring
informationssystem
personalomsättning
Handle http://hdl.handle.net/2043/10466 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics