Framgångsrik underhållsbehandling - sett ur ett brukarperspektiv

DSpace Repository

Framgångsrik underhållsbehandling - sett ur ett brukarperspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Framgångsrik underhållsbehandling - sett ur ett brukarperspektiv
Author Tiberg, Fredrik ; Wessberg, Johan
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med uppsatsen är att belysa brukares syn på en framgångsrik underhållsbehandling utifrån deras egna betraktelsesätt, uppfattningar och berättelser. Vi har utifrån ett brukarperspektiv undersökt anledningarna till varför en del opiatmissbrukare som erhåller underhållsbehandling lyckas bibehålla sin drogfrihet. I vår analys har vi valt att använda Aaron Antonovskys teori om känsla av sammanhang (KASAM) som teoretisk bas. KASAM omfattar termerna begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet och som i kombination med erhållandet av underhållsbehandling tros ha inverkan på resultaten att hålla sig drogfri. Arbetet redogör för vad underhållbehandling innebär samt dess historiska drag då underhållsbehandling som metod i Sverige anses kontroversiell. Arbetet redogör för vad heroin, heroinmissbruk, Metadon, Subutex och Suboxone är och vad dessa har för farmakologiska egenskaper. Metoden vi använt oss av är kvalitativa intervjuer för att på ett mer djupgående sätt komma åt de framgångsfaktorer som kan ligga till grund för bibehållande av drogfrihet. Resultatet tyder på att upplevelsen av livet som meningsfullt samt förmågan att hantera de problem man ställs inför i drogfriheten har varit central för intervjupersonernas bibehållande av drogfrihet.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Metadon
Subutex
Läkemedels Assisterad Behandling
KASAM
opiater
drogfrihet
Handle http://hdl.handle.net/2043/10467 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics