Livskvalitet hos patienter med Sjögrens Syndrom

DSpace Repository

Livskvalitet hos patienter med Sjögrens Syndrom

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Livskvalitet hos patienter med Sjögrens Syndrom
Author Löfvendahl, Åsa ; Reslow- Glasnovic, Malin
Date 2010
English abstract
Background: Sjögrens syndrome is an autoimmune, inflammatory disease mainly affecting women. The syndromes set of complex symptoms makes diagnosis difficult why many patients of sjögrens live with symptoms causing suffering and eventually risking organ damage. Intent: to describe how patients of sjögrens syndrome experience their quality of life. Method: a literature survey inspired by the seven steps of Goodman. Result: based on ten scientific articles, nine quantitative and one qualitative from the databases PubMed and CINAHL. The result shows that patients of sjögrens syndrome experience both high and low quality of life regarding physical, social and mental aspects. Early diagnosis of the disease can alleviate suffering, help day to day life and in cases prevent complications. Physical activity such as regular workout has proven positive making many patients hopeful about the future. The results also showed that patients felt mistrusted by healthcare staff making more qualitative research required to increase the healthcare’s knowledge and understanding of sjögrens syndrome.
Swedish abstract
Bakgrund: Sjögrens syndrom är en autoimmun, inflammatorisk sjukdom som främst drabbar kvinnor. Sjukdomens komplexa symtombild medför att sjukdomen ofta är svårdiagnostiserad varför många patienter tvingas leva med symtom som orsakar lidande och i längden riskerar att ge svåra komplikationer på många av kroppens viktigaste organ. Syftet: var att beskriva hur patienter med Sjögrens syndrom upplever sin livskvalitet. Metoden: är en litteraturöversikt inspirerad av Goodmans sju steg. Resultatet: grundade sig på tio vetenskapliga artiklar, en kvalitativ och nio kvantitativa som togs fram ur databaserna CINAHL och PubMed. Resultatet visade att patienter med Sjögrens syndrom upplever både hög och låg livskvalitet i varierad grad inom områden som rör fysisk-, social- och psykiska aspekter. Tidigare diagnos av sjukdomen kan minska lidande, underlätta det dagliga livet samt i flera fall förhindra komplikationer. Fysisk aktivitet som regelbunden träning har visat ha en positiv inverkan samt att många patienter har hoppet om en ljusare framtid kvar. I resultatet framkom även att många patienter känt sig misstrodda av vårdpersonal varför mer kvalitativ forskning efterfrågas för att öka kunskap och förståelse inom vården.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Patient experience
Quality of life
Sjögrens syndrome
Women
Handle http://hdl.handle.net/2043/10475 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics