Hälso-och Sjukvårdsinformation på Internet

DSpace Repository

Hälso-och Sjukvårdsinformation på Internet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Hälso-och Sjukvårdsinformation på Internet
Author Gül Baykurt, Nevin
Date 2010
English abstract
A large number of patients are seeking information on the Internet to make different decisions and prepare for various processes. The purpose of this study was to highlight health information on the Internet. The method was based on a literature review of 11 scientific articles. The result show that validated training and information programs on the Internet can contribute to the improvement of patients´ self-care. It appears that the dialogue between the Internet informed patients and the profession has changed. The Internet is generally considered to be a resource and support, but patients can experience it difficult to find and understand health information. Deficiencies in the quality of some Web pages related to various health and medical conditions exist. Quality controls on Web pages should be done. Conclusion: Health information on the Internet has come to stay. If the information is of high quality and the design of the Internet page meet patients ' needs, this can lead to patients becoming more active and wellinformed. Thus, they get more power and better results from their self-care.
Swedish abstract
Ett stort antal patienter söker information på Internet för att fatta olika beslut och förbereda sig för olika procedurer. Syftet med denna studie var att belysa hälsooch sjukvårdsinformation på Internet. Metoden var en litteraturstudie baserad på 11 vetenskapliga artiklar. Resultatet visar att validerade utbildnings- och informationsprogram på Internet kan bidra till förbättring av patienternas egenvård. Det framkommer att dialogen mellan Internet informerade patienter och professionen har ändrats. Internet anses generellt vara en resurs och stöd, men patienterna kan uppleva det svårt att finna och förstå hälso- och sjukvårdsinformation. Brister i kvalitén på vissa webbsidor som handlar om olika hälso- och sjukdomstillstånd förekommer. Kvalitetskontroller av webbsidor bör göras. Konklusion: Hälsoinformation på Internet har kommit för att stanna. Om informationen har hög kvalitet och utformningen av Internetsidan möter patienternas behov kan detta leda till att patienterna blir mer aktiva och välinformerade. Därmed får de mer makt och bättre resultat av sin egenvård.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Education
Health
Internet
Opinion
Patient-Doctor
Quality
Relationship
Handle http://hdl.handle.net/2043/10502 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics