Hälsoenkät SF 36, varför rann det ut i sanden?

DSpace Repository

Hälsoenkät SF 36, varför rann det ut i sanden?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hälsoenkät SF 36, varför rann det ut i sanden?
Author Lundvall, Åsa ; Nykvist, Marie
Date 2010
English abstract
Measuring patients' HRQoL (Health Related Quality of Life) is an important line of development in the health care and research. Medical outcome measurements should be supplemented by new dimensions to evaluate the patient's overall benefit of treatment and care measures. Measurements are particularly important in chronic disease states. The purpose of this study was to examine the experiences of the SF 36 (Short Form (36) Health Survey) on the units that participated in the Skåne project. The method was a survey with a qualitative approach. 18 questionnaires were sent to the nine units that participated. Our study revealed that perceptions varied on the instrument's utility, from very useful for nothing at all. Several responses showed that nurses have been made aware of how the patient actually experienced their situation and how different staff and patient assess HRQoL. Success factor was enthusiasts. Interest from doctors and patients affect the extent to which the results were used. Many could see the importance of the issue of patient HRQoL, however, there was uncertainty about how the results would be monitored and used, and some felt that it took much time.
Swedish abstract
Att mäta patienters HRQoL (Health Related Quality of Life) är en viktig utvecklingslinje inom vård och vårdforskning. Medicinsk resultatmätning bör kompletteras med nya dimensioner för att kunna utvärdera patientens samlade nytta av behandling och vårdåtgärder. Mätningar är särskilt viktiga när det gäller kroniska sjukdomstillstånd. Syftet med denna studie var att undersöka erfarenheterna av SF 36 (Short Form (36) Health Survey) på enheter som deltog i Skåneprojektet. Metoden var en enkätundersökning med kvalitativ ansats. 18 enkäter skickades ut till de nio enheter som deltog. I vår undersökning framkom att uppfattningarna varierade om instrumentets nytta, från mycket användbart till ingen nytta alls. Flera svar visade att sjuksköterskorna blivit uppmärksammade på hur patienten verkligen upplevde sin situation och hur olika personal och patient bedömer HRQoL. Framgångsfaktor var eldsjälar. Intresse från läkare och patienter påverkade i vilken utsträckning resultaten användes. Flera kunde se betydelsen av att fråga patienten om HRQoL, däremot fanns det osäkerhet om hur resultaten skulle följas upp och användas och en del upplevde att det tog mycket tid.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject hemodialysis
health
HRQoL
Qualitive
SF36
Handle http://hdl.handle.net/2043/10506 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics