Hälsoenkät SF 36, varför rann det ut i sanden?

DSpace Repository

Hälsoenkät SF 36, varför rann det ut i sanden?

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Lundvall, Åsa
dc.contributor.author Nykvist, Marie
dc.date.accessioned 2010-08-27T08:29:04Z
dc.date.available 2010-08-27T08:29:04Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/10506
dc.description Att mäta patienters HRQoL (Health Related Quality of Life) är en viktig utvecklingslinje inom vård och vårdforskning. Medicinsk resultatmätning bör kompletteras med nya dimensioner för att kunna utvärdera patientens samlade nytta av behandling och vårdåtgärder. Mätningar är särskilt viktiga när det gäller kroniska sjukdomstillstånd. Syftet med denna studie var att undersöka erfarenheterna av SF 36 (Short Form (36) Health Survey) på enheter som deltog i Skåneprojektet. Metoden var en enkätundersökning med kvalitativ ansats. 18 enkäter skickades ut till de nio enheter som deltog. I vår undersökning framkom att uppfattningarna varierade om instrumentets nytta, från mycket användbart till ingen nytta alls. Flera svar visade att sjuksköterskorna blivit uppmärksammade på hur patienten verkligen upplevde sin situation och hur olika personal och patient bedömer HRQoL. Framgångsfaktor var eldsjälar. Intresse från läkare och patienter påverkade i vilken utsträckning resultaten användes. Flera kunde se betydelsen av att fråga patienten om HRQoL, däremot fanns det osäkerhet om hur resultaten skulle följas upp och användas och en del upplevde att det tog mycket tid. en
dc.description.abstract Measuring patients' HRQoL (Health Related Quality of Life) is an important line of development in the health care and research. Medical outcome measurements should be supplemented by new dimensions to evaluate the patient's overall benefit of treatment and care measures. Measurements are particularly important in chronic disease states. The purpose of this study was to examine the experiences of the SF 36 (Short Form (36) Health Survey) on the units that participated in the Skåne project. The method was a survey with a qualitative approach. 18 questionnaires were sent to the nine units that participated. Our study revealed that perceptions varied on the instrument's utility, from very useful for nothing at all. Several responses showed that nurses have been made aware of how the patient actually experienced their situation and how different staff and patient assess HRQoL. Success factor was enthusiasts. Interest from doctors and patients affect the extent to which the results were used. Many could see the importance of the issue of patient HRQoL, however, there was uncertainty about how the results would be monitored and used, and some felt that it took much time. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en
dc.subject hemodialysis en
dc.subject health en
dc.subject HRQoL en
dc.subject Qualitive en
dc.subject SF36 en
dc.title Hälsoenkät SF 36, varför rann det ut i sanden? en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics